နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် မှ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း

An error occurred while processing the template.
Java method "com.sun.proxy.$Proxy184.getFileEntry(long)" threw an exception when invoked on com.sun.proxy.$Proxy184 object "com.liferay.portlet.documentlibrary.service.impl.DLAppServiceImpl@75bdbe42"; see cause exception in the Java stack trace.

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if dlAppServiceUtil.getFileEntry(fil... [in template "20116#20152#37262" at line 61, column 57]
----
1<#if entries?has_content> 
2<#assign  
3		liferayui = PortletJspTagLibs["/META-INF/liferay-ui.tld"]  
4		portlet_display = portletDisplay  
5		portlet_title = htmlUtil.escape(portlet_display.getTitle()) 
6		detailLinkJournalArticleService= serviceLocator.findService("mnp.detail.link.generator.journalarticle.DetailLinkJournalArticleService") 
7		dlAppServiceUtil = serviceLocator.findService("com.liferay.document.library.kernel.service.DLAppService") 
8/> 
9 
10<div class="mycard"> 
11	<div class="container-fluid"> 
12		<div class="col-md-12 paddingtop"><span class="font19 bold">${portlet_title}</span> 
13		<a href="/news-media/news"><span class="exporemore">${themeDisplay.translate("mnp-explore-more")} ></span></div></a> 
14		<div class="col-md-12"><hr></div> 
15		<div class="row col-md-12" style="margin-bottom: 30px;"><#--gray_border_bottom--> 
16			<#list entries as entry> 
17				<#assign 
18					assetRenderer = entry.getAssetRenderer() 
19					className = entry.getClassName() 
20					viewInContext = !(assetLinkBehavior = "showFullContent") 
21					date=assetRenderer.getDisplayDate()?date 
22					journalArticle = assetRenderer.getArticle() 
23					document = saxReaderUtil.read(journalArticle.getContent()) 
24					rootElement = saxReaderUtil.read(entry.getAssetRenderer().getArticle().getContentByLocale(locale)).getRootElement() 
25					title= entry.getTitle(locale) 
26					summary = entry.getSummary(locale) 
27					viewURL = detailLinkJournalArticleService.getDetailLink(renderRequest, renderResponse, entry ,viewInContext,themeDisplay) 
28					urlImage= "" 
29					content="" 
30					assetCategories = entry.getCategories() 			             
31					minis ="" 
32				/> 
33				<#if viewURL?contains("/web/guest")> 
34					<#assign viewURL = viewURL?replace("/web/guest","")> 
35				</#if> 
36				<#if assetCategories?has_content> 
37					<#list assetCategories as category> 
38					 <#assign vocabularyId = category.getVocabularyId() > 
39					  <#if (vocabularyId == 80291) > 
40							<#assign minis = category.getTitle(locale) > 
41							<#break> 
42					  </#if> 
43					</#list> 
44				</#if> 
45				<#list rootElement.elements() as dynamicElement > 
46					<#if "image" == dynamicElement.attributeValue("name") > 
47						<#assign  
48						imageContent = dynamicElement.element("dynamic-content") 
49						image = dynamicElement.element("dynamic-content").getData()> 
50					</#if> 
51					<#if "Content" == dynamicElement.attributeValue("name") > 
52						<#assign content = dynamicElement.element("dynamic-content").getData()> 
53					</#if> 
54				</#list> 
55					<div class="col-lg-4 col-md-6 col-sm-12 col-xs-12" style="margin-top: 20px"> 
56						<#assign  
57							fileEntryIdNumber = imageContent.attributeValue("fileEntryId") 
58						/> 
59						<#if fileEntryIdNumber?? && fileEntryIdNumber?has_content> 
60							<#assign fileEntryIdNumber = imageContent.attributeValue("fileEntryId")?number/> 
61							<#if dlAppServiceUtil.getFileEntry(fileEntryIdNumber)??> 
62								<#assign fileEntryIdVersion = dlAppServiceUtil.getFileEntry(fileEntryIdNumber).getFileVersion() /> 
63							<#else> 
64								<#assign fileEntryIdVersion = 0 /> 
65							</#if> 
66							 
67							<#attempt> 
68								<@adaptive_media_image["img"] fileVersion=fileEntryIdVersion/>  
69							<#recover> 
70								<img src="${"http://www.moi.gov.mm/" + image?replace("https", "http")?replace("http://www.moi.gov.mm/", "")}" class="imagewidthbackground"> 
71							</#attempt> 
72						<#else> 
73								<img src="${"http://www.moi.gov.mm/" + image?replace("https", "http")?replace("http://www.moi.gov.mm/", "")}" class="imagewidthbackground"> 
74						</#if> 
75						<div class="paddingstyle graycolor"> 
76							<span class="fa fa-user"> 
77								<span class="paddingtextstyle fontsize13">${minis}</span> 
78							</span> 
79							<span class="fa fa-calendar-check-o" style="float:right"> 
80								<span class="paddingtextstyle fontsize13">${date}</span> 
81							</span> 
82						</div> 
83							<a href="${viewURL}" class="wordwrap"><p>${stringUtil.shorten(title, 150)}</p></a> 
84						<#--${themeDisplay.translate("mnp-posted-on-title")} ${date} 
85						<p>${summary}</p> 
86						<a href="${viewURL}" class="exporemore">${themeDisplay.translate("mnp-news-media-landing-read-more")}</a>--> 
87					</div> 
88 
89			</#list> 
90		</div> 
91	</div> 
92</div> 
93<#else> 
94 <h1>${themeDisplay.translate("mnp-no-data-available")}</h1> 
95</#if> 
96<style> 
97.imgfullpage{ 
98	width: 100%; 
99
100.paddingtop{ 
101padding-top : 20px !important; 
102
103.paddingtextstyle{ 
104  padding: 10px !important; 
105
106.paddingstyle{ 
107padding: 10px !important; 
108
109.mycard{ 
110	background-color: #fff; 
111  border-radius: 6px; 
112  box-shadow: 0 0 16px #2b2b2c17; 
113	border-top: solid #0A69ff !important; 
114
115 
116.wordwrap { 
117word-wrap: break-word; 
118
119.mycard img{ 
120	width:100%; 
121	height:216px; 
122	background-color: gray; 
123
124</style> 
Newspapers Explore more >

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၄ ‌ရက် ၊‌ ဇူလိုင် ၁ ရက်၊ သောကြာနေ့။


Posted on Jul 01, 2022

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၃ ‌ရက် ၊‌ ဇွန် ၃၀ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့။


Posted on Jun 30, 2022

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၂ ‌ရက် ၊‌ ဇွန် ၂၉ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့။


Posted on Jun 29, 2022

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ ဝါဆိုလဆန်း ၁ ‌ရက် ၊‌ ဇွန် ၂၈ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့။


Posted on Jun 28, 2022

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ နယုန်လကွယ်နေ့ ၊‌ ဇွန် ၂၇ ရက်၊ တနင်္လာနေ့။


Posted on Jun 27, 2022

၁၃၈၄ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၁၃ ရက်၊‌ ဇွန် ၂၆ ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့။


Posted on Jun 26, 2022

နေပြည်တော်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် မှ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း


Naypyitaw Development Committee/ နေပြည်တော် / January 12, 2022