လျှောက်လွှာပုံစံများ

လျှောက်လွှာပုံစံများ - ၆၁ ခု


ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) မှ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း ((၃) ထပ်နှင့်အောက် လျှောက်လွှာပုံစံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) မှ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်း လက်မှတ်ထုတ်ပေးခြင်း ((၄)ထပ်မှ (၈) ထပ်အထိ လျှောက်လွှာပုံစံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ) မှ အဆောက်အအုံပြီးစီးကြောင်းလက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း ((၉)ထပ်နှင့်အထက် လျှောက်လွှာပုံစံ)

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အဆောက်အအုံအကြီးစား ပြင်ဆင်ခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အဆောက်အအုံဟောင်းဖျက်သိမ်းခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ခြံစည်းရိုးကာရံခွင့် လျှောက်လွှာပုံစံ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီး အဆောက်အအုံများပုံစံပြောင်းလဲဆောက်လုပ်ခွင့် (Revised Plan) လျှောက်လွှာပုံစံ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် (ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်)၊ မြို့နယ်တွင်း ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခွင့် (ဒလမြို့နယ်နှင့် ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်အတွက်သာ) လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ (ကြက်၊ ဘဲ) အရှင်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အသားထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင် ကျွဲ၊ နွား၊ သိုး၊ ဆိတ်၊ ဝက် (ရွာသာကြီး၊ လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ) လိုင်စင်လျှောက်လွှာ

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ