အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၁၇၂ ခုရှိပါသည်။

ဌာနအမည် : အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၆၇-၄၃၀၁၇၁

အီးမေးလ်လိပ်စာ : messenger.rat@e-mopf.gov.mm

လိပ်စာ : ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော်

ဌာနအမည် : ငွေတိုက် ဦးစီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၆၇-၄၁၀၁၆၂

အီးမေးလ်လိပ်စာ : messenger.treasury@e-mopf.gov.mm

လိပ်စာ : ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ငွေရေးကြေး ရေးကြီးကြပ် စစ်ဆေးရေး ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)

ဖုန်းနံပါတ် : ၆၇-၄၁၀၂၄၂ ၆၇-၄၁၀၁၇၄

အီးမေးလ်လိပ်စာ : frdho34@gmail.com messenger.frd@e-mopf.gov.mm

လိပ်စာ : ရုံးအမှတ်(၃၄)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ငွေချေးသက် သေခံလက် မှတ် ကြီးကြပ်မှု ကော်မရှင်ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၁ ၃၇၃၉၅၉

အီးမေးလ်လိပ်စာ : messenger.secm@ e-mopf.gov.mm ho@secm.gov.mm

လိပ်စာ : မြန်မာ့စီးပွား ရေးဘဏ် (ရန်ကုန်တိုင်း ရုံး)၊ဒုတိယ ထပ်၊ အမှတ် (၂၁-၂၅)၊ ဆူးလေဘုရား လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဌာနအမည် : ပင်စင်ဦးစီး ဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၆၇ ၄၁၀၄၁၆

အီးမေးလ်လိပ်စာ : messenger.pension@ e-mopf.gov.mm

လိပ်စာ : ရုံးအမှတ်(၃၄) နေပြည်တော်

ဌာနအမည် : အကောက်ခွန် ဦးစီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၁ ၃၈၇၁၆၂

အီးမေးလ်လိပ်စာ : messenger.customs@ e-mopf.gov.mm

လိပ်စာ : အမှတ် (၁၃၂)၊ ကမ်းနားလမ်းနှင့် ပန်းဆိုး တန်းလမ်း ထောင့်၊ ကျောက် တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : ပြည်တွင်း အခွန်များ ဦးစီး ဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၆၇ ၄၃၀၀၁၄ ၆၇ ၄၃၀၀၄၃

အီးမေးလ်လိပ်စာ : irdheadoffice.ir.myanmar@gmail.com messenger.ird@e-mopf.gov.mm

လိပ်စာ : ရုံးအမှတ်(၄၆) နေပြည်တော်၊

ဌာနအမည် : ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်း ဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)

ဖုန်းနံပါတ် : ၆၇-၃၄၁၀၅၃၀

အီးမေးလ်လိပ်စာ : messenger.budget@ e-mopf.gov.mm

လိပ်စာ : ရုံးအမှတ်(၂၆)၊ နေပြည်တော်၊

ဌာနအမည် : မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း (ရုံးချုပ်)

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၁-၃၈၄၈၈၂

အီးမေးလ်လိပ်စာ : messenger.insurance@e-mopf.gov.mm md-mi@ mof.gov.mm

လိပ်စာ : အမှတ်၆၂၇/၆၃၅၊ ကုန်သည် လမ်း၊ ပန်းဘဲတန်း မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဌာနအမည် : မြန်မာ့လယ်ယာဖွံဖြိုးရေး ဘဏ် (ရုံးချုပ်)

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၁-၂၅၃၁၈၀ ၀၁-၃၉၁၂၃၂

အီးမေးလ်လိပ်စာ : messenger.madb@e-mopf.gov.mm madb2642@gmail. com

လိပ်စာ : အမှတ်၂၆/၄၂၊ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက် တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း