ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရာပြတ်ဌာန မှ ပြည်သူသို့ပေးနေသောဝန်ဆောင်မှုများ

စည်ပင်သာယာရေး

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ ရာပြတ်ဌာန မှ ပြည်သူသို့ပေးနေသောဝန်ဆောင်မှုများ

ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်းလုပ်ငန်းအကြောင်းသိကောင်းစရာ

၁။ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ ပုဂ္ဂလိကပိုင်၊ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာပိုင်နှင့် အဖွဲ့အစည်းပိုင် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော မြေဖြစ်စေ၊ အဆောက်အအုံဖြစ်စေ၊ မြေနှင့် အဆောက်အအုံဖြစ် ၄င်းတို့၏ နှစ်စဉ်ရာပြတ်တန်ဖိုး အပေါ်တွင် သတ်မှတ်ထားရှိသည့် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် လအလိုက်၊ ကွာတာအလိုက်၊ နှစ်အလိုက် စည်းကြပ်ကောက်ခံသော အခွန်ဖြစ် ပါသည်။ ယင်းစကားရပ်တွင် အထွေထွေခွန်၊ မီးခွန်၊ ရေခွန်၊ အမှိုက်နှင့် အညစ်အကြေးခွန်တို့ ပါဝင်သည်-

 • အထွေထွေခွန် ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူဆိုင်ရာ လမ်းများ၊ တံတားများ၊ ရေမြောင်းများ၊ စျေးများ၊ ပန်းခြံများ၊ အားကစားကွင်းများစသည်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ ဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း တို့အတွက်ကုန်ကျစရိတ်များ ကာမိစေရန်စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် အခွန်ကိုဆိုသည်။
 • မီးခွန် ဆိုသည်မှာ အများပြည်သူဆိုင်ရာလမ်းများ၊ တံတားများတွင် မီးထွန်းပေးရခြင်းအတွက် စရိတ်ကျခံနိုင်စေရန် စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် အခွန်ကိုဆိုသည်။
 • ရေခွန် ဆိုသည်မှာ ကော်မတီက ရေဖြန့်ဝေပေးခြင်းအတွက် စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် အခွန်ကိုဆိုသည်။
 • အမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးခွန် ဆိုသည်မှာ အမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးများ စုစည်းသိမ်းဆည်းခြင်း၊ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ မိလ္လာသန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ရေစီးရေလာကောင်းမွန်စေရန် ရေမြောင်းများ ရှင်းလင်းခြင်း စသည်တို့အတွက် ဆောင်ရွက်ရသော ကုန်ကျစရိတ်များ ကာမိစေရန် စည်းကြပ်ကောက်ခံသည့် အခွန်ကို ဆိုသည်။

လူနေထိုင်ရုံသက်သက် အသုံးပြုသော သာမန်မြေနှင့် အဆောက်အအုံများ၊ အခန်းများအား ပစ္စည်းခွန် စည်းကြပ် ကောက်ခံခြင်း

၂။ ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံရာတွင် မြို့နယ်အတန်းအစား၊ လမ်းအမျိုးအစား၊ အဆောက်အအုံအမျိုးအစားအလိုက် ကော်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းထားများဖြင့် မြေ၏ ၃ % ၊ အဆောက်အအုံ၏ ၆% နှစ်ရပ်ပေါင်းအား လစဉ်ရာပြတ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပြီး ယင်းအပေါ် အထွေထွေခွန် ၈ % ၊ မီးခွန် ၅ % စုစုပေါင်း ၁၃% ဖြင့် စည်းကြပ်မည့်ကာလအလိုက် တွက်ချက်စည်းကြပ်၍ အခွန်အခပြေစာများဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးများမှတဆင့် ကောက်ခံပါသည်။ (ယခင်က ၃ လလျှင်တစ်ကြိမ် စည်းကြပ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ ၆ လလျှင်တစ်ကြိမ် စည်းကြပ်လျက်ရှိပါသည်)

ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်-

 • အခွန်ထမ်း၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မူရင်း / မိတ္တူ
 • အခွန်ထမ်း၏ အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း / မိတ္တူ
 • မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ အခန်းအား ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား မူရင်း / မိတ္တူ
 • ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန် သတ်မှတ်ပုံစံ (ဌာနတွင်ဖြည့်စွက်ရန်)

စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ စက်မှုဇုန်၊ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များအား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ် ကောက်ခံခြင်း

၃။ ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံရာတွင် ကော်မတီကသတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းထားများ ဖြင့် မြေ၏ ၃ % ၊ အဆောက်အအုံ၏ ၆ % ၊ စက်ပစ္စည်းတန်ဖိုး၏ ၆ % သုံးရပ်ပေါင်းပေါ်တွင် နှစ်စဉ်ရာပြတ်တန်ဖိုး သတ်မှတ်၍ ယင်းအပေါ် အထွေထွေခွန် ၈ % ၊ မီးခွန် ၅ % စုစုပေါင်း ၁၃ % ဖြင့် ဘဏ္ဍာရေး တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် စည်းကြပ်ကောက်ခံပါသည်။

ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်-

 • ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်ပုံစံ (မြေ/ အဆောက်အအုံ/ စက်ပစ္စည်းအမျိုးအစားနှင့်တန်ဖိုး) အား ဌာန၏သတ်မှတ်ပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်ရန်
 • မြေနှင့်အဆောက်အအုံအား ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား မူရင်း / မိတ္တူ
 • မြို့တော်စည်ပင်၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူ
 • ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါက ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
 • Form VI , XXVI မိတ္တူ
 • မြေနှင့်အဆောက်အအုံကို ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါက ငှားရမ်းစာချုပ်မူရင်း /မိတ္တူ

ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်းနှင့် တည်းခိုရိပ်သာများအား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း

၄။ ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဟိုတယ်၊ မိုတယ်၊ အင်းနှင့် တည်းခိုရိပ်သာများ၏ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ရသော လစဉ်အရှုံးအမြတ် စာရင်းတွင်ပါရှိသည့် အခန်းငှားရမ်းခ ဝင်ငွေများအား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း သက်သာခွင့်များ နှုတ်ပယ်၍ အသားတင်ကျန်ငွေကို ရာပြတ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပြီး ယင်းအပေါ်တွင် ၆ % ဖြင့် စည်းကြပ်ကောက်ခံပါသည်-

 • ဝင်ငွေခွန် ၁၀ %
 • ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၁၀ %
 • ဝန်ဆောင်ခ ၁၀ %
 • ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ပါက မြေ(သို့)အဆောက်အအုံပိုင်ရှင်သို့ ပေးရသည့်ငှားရမ်းခ
 • ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခ ၄ %

ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်-

 • ဟိုတယ် / ခရီး လုပ်ငန်းလိုင်စင် မူရင်း / မိတ္တူ
 • ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ပါက မြေ(သို့)အဆောက်အအုံငှားရမ်းခြင်းစာချုပ်မူရင်း/ မိတ္တူ
 • ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပါက မြေနှင့် အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား မူရင်း / မိတ္တူ
 • လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မူရင်း / မိတ္တူ
 • လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်၏ အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း / မိတ္တူ
 • နိုင်ငံခြားသားရင်းနှီးမြှပ်နှံပါက ဘဏ်ဝန်ဆောင်ခအတွက် ဘဏ်နှင့်ချုပ်ဆိုထား သည့် စာချုပ်မိတ္တူ
 • လစဉ် အရှုံးအမြတ်စာရင်း

Apartment, Tower, Residence များအား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း

၅။ ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံရာတွင် နိုင်ငံခြားသားများ ရာနှုန်းပြည့်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသည့် Apartment , Tower , Residence များဖြစ်ပါက လစဉ်အခန်းငှားရမ်းခ ဝင်ငွေမှ သက်ဆိုင်ရာသို့ပေးရသော လစဉ်ငှားရမ်းခအား နှုတ်ပယ်၍ ကျန်ငွေအပေါ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ သက်သာခွင့်များ ထပ်မံနှုတ်ပယ်ပေးပြီး အသားတင်ကျန်ငွေအား လစဉ်ရာပြတ်တန်ဖိုး သတ်မှတ်ကာ ယင်းအပေါ် အထွေထွေခွန် ၈ % ၊ မီးခွန် ၅ % ၊ စုစုပေါင်း ၁၃ % ဖြင့် စည်းကြပ် ကောက်ခံပါသည်-

 • ဝင်ငွေခွန် ၁၀ %
 • ကျန်ငွေအပေါ် အဆောက်အအုံပြုပြင်စရိတ် ၂၅ %
 • ကျန်ငွေအပေါ် အထွေထွေကုန်ကျစရိတ် ၂၅ %
 • ကျန်ငွေအပေါ် ဝန်ဆောင်မှုစရိတ် ၂၀ %

ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်-

 • မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ
 • မြေ / အဆောက်အအုံ ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ် မူရင်း / မိတ္တူ
 • ဟိုတယ် / ခရီးလုပ်ငန်းလိုင်စင် မူရင်း / မိတ္တူ
 • လစဉ် အရှုံးအမြတ်စာရင်း

Plaza (ပလာဇာ)များအား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း

၆။ ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံရာတွင် နိုင်ငံခြားသားများ ရာနှုန်းပြည့်ရင်းနှီးမြှပ်နှံသည့် ပလာဇာများဖြစ်ပါက လစဉ်အခန်းငှားရမ်းခဝင်ငွေမှ သက်ဆိုင်ရာသို့ ပေးရသော လစဉ်ငှားရမ်းခအား နှုတ်ပယ်၍ ကျန်ငွေအပေါ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ သက်သာခွင့်များ ထပ်မံနှုတ်ပယ်ပေးပြီး အသားတင်ကျန်ငွေကို လစဉ်ရာပြတ်တန်ဖိုး သတ်မှတ်ကာ ယင်းအပေါ် အထွေထွေခွန် ၈% ၊ မီးခွန် ၅ % စုစုပေါင်း ၁၃ % ဖြင့် စည်းကြပ်ကောက်ခံပါသည်-

 • ဝင်ငွေခွန် ၁၀ %
 • ကျန်ငွေအပေါ် အဆောက်အအုံပြုပြင်စရိတ် ၂၅ %
 • ကျန်ငွေအပေါ် အထွေထွေကုန်ကျစရိတ် ၂၅ %

ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်-

 • မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ
 • မြေ / အဆောက်အအုံ ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ် မူရင်း / မိတ္တူ
 • လစဉ်အခန်းများ ငှားရမ်းခရရှိသည့် ဝင်ငွေစာရင်း / စာချုပ် မူရင်း၊ မိတ္တူ

ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သော မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ အခန်းများအား စည်းကြပ် ကောက်ခံခြင်း

၇။ ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံရာတွင် မြို့နယ်အတန်းအစား၊ လမ်းအမျိုးအစား၊ အဆောက်အအုံအမျိုးအစားအလိုက် ကော်မတီက သတ်မှတ်ထား သည့် နှုန်းထားများဖြင့် မြေ၏ ၃ % ၊ အဆောက်အအုံ၏ ၆ % နှစ်ရပ်ပေါင်းအား လစဉ်ရာပြတ်တန်ဖိုး သတ်မှတ်ပြီး ယင်းအပေါ် အထွေထွေခွန် ၈ % ၊ မီးခွန် ၅ % စုစုပေါင်း ၁၃ % နှုန်းဖြင့် စည်းကြပ်မည့်ကာလအလိုက် တွက်ချက်၍ တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ဌာနမှတိုက်ရိုက် စည်းကြပ်ကောက်ခံပါသည်။

ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်-

 • မြို့တော်စည်ပင်မှ ထုတ်ပေးထားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင် မူရင်း ၊ မိတ္တူ
 • မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ အခန်းအား ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား မူရင်း/ မိတ္တူ
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မူရင်း ၊ မိတ္တူ
 • အိမ်ထောင်စုစာရင်း မူရင်း ၊ မိတ္တူ
 • ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန် သတ်မှတ်ပုံစံ (ဌာနတွင်ဖြည့်စွက်ရန်)

ငှားရမ်းအသုံးပြုသော မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ အခန်းများအား စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း

၈။ ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ကောက်ခံရာတွင် မြေနှင့်အဆောက်အအုံ၊ အခန်းများအား နေထိုင်ရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက် ရန်အတွက် လည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိက (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း များထံမှ ငှားရမ်းထားရှိပါက နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီ ထားသည့် ငှားရမ်းခအပေါ်တွင် အောက်ဖော်ပြပါ သက်သာခွင့် များနုတ်ပယ်ပြီး ကျန်ငွေကိုလည်းကောင်း၊ မူလပိုင်ရှင်ထံမှ မြေနှင့် အဆောက်အအုံ၊ အခန်းများကို ငှားရမ်းရယူ၍ တစ်ဆင့်ပြန်လည်အငှားချထားပါက ထိုသို့ပြန်လည်အငှားချထားသူ ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်အား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ် ကောက်ခံ ရာတွင် စည်းကြပ်ကာလအတွင်း အငှားချထားခြင်းခံရသူ တတိယပုဂ္ဂိုလ်ထံမှရရှိသည့် ငှားရမ်းခထဲမှ မူလပိုင်ရှင်သို့ ပေးရသည့် ငှားရမ်းခအပါအဝင် အောက်ဖော်ပြပါသက်သာခွင့်များနုတ်ပယ်ပြီး ကျန်ငွေကိုလည်းကောင်း ရာပြတ်တန်ဖိုး များသတ်မှတ်၍ အထွေထွေခွန် ၈ % ၊ မီးခွန် ၅ % စုစုပေါင်း ၁၃ % ဖြင့် ငှားရမ်းခြင်း စာချုပ်ပါကာလများအတိုင်း စည်းကြပ်ကောက်ခံပါသည် -

 • ဝင်ငွေခွန် ၁၀ %
 • ကျန်ငွေအပေါ် အဆောက်အအုံပြုပြင်စရိတ် ၂၅ %
 • ကျန်ငွေအပေါ် အထွေထွေကုန်ကျစရိတ် ၂၅ %

ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်-

 • မြေ / အဆောက်အအုံ / အခန်း ငှားရမ်းခြင်းစာချုပ် မူရင်း / မိတ္တူ (မူလစာချုပ်/ထပ်ဆင့်အငှားစာချုပ်)
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် မူရင်း / မိတ္တူ
 • ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန် သတ်မှတ်ပုံစံ (ဌာနတွင်ဖြည့်စွက်ရန်)
 • ပစ္စည်းခွန်ထမ်းဆောင်ထားပါက ပြေစာ မူရင်း / မိတ္တူ

အစိုးရဌာနဆိုင်ရာနှင့် အဖွဲ့အစည်းများပိုင် မြေနှင့်အဆောက်အအုံများ၊ အခန်းများအား စည်းကြပ်ကောက်ခံခြင်း

၉။ ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရာတွင် မြို့နယ်အတန်းအစား၊ လမ်းအမျိုးအစား၊ အဆောက်အအုံ အမျိုးအစားအလိုက် ကော်မတီက သတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းထားများဖြင့် မြေ၏ ၃ % ၊ အဆောက်အအုံ၏ ၆ % နှစ်ရပ်ပေါင်းအား နှစ်စဉ်တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပြီး ယင်းအပေါ် အထွေထွေ ခွန် ၈ % ၊ မီးခွန် ၅ % ၊ အမှိုက်နှင့်အညစ်အကြေးခွန် (နှုန်းနိမ့် ၆.၅ % ၊ နှုန်းမြင့် ၈.၅ % ) တို့ဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် ဌာနမှ စည်းကြပ်ကောက်ခံပါသည်။

ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ရန်အတွက် အောက်ပါအချက်အလက်များ လိုအပ်ပါသည်-

 • အဆောက်အအုံ အမျိုးအစား
 • အဆောက်အအုံ အကျယ်အဝန်း
 • အဆောက်အအုံအား အသုံးပြုပုံ (စက်ရုံဖြစ်ပါက စက်ပစ္စည်းတန်ဖိုး)
 • မြေအကျယ်အဝန်း
 • အဆောက်အအုံတည်နေရာ လိပ်စာ အပြည့်အစုံ

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်အား ပစ္စည်းခွန်စည်းကြပ်ခြင်း

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး နယ်နိမိတ်အတွင်း နှစ်စဉ်ရရှိသော အရပ်ရပ်အခွန်ဝင်ငွေစုစုပေါင်း၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသောငွေကို ပစ္စည်းခွန်အဖြစ် စည်းကြပ်ကောက်ခံရပါသည်။

Website လိပ်စာ

https://www.ycdc.gov.mm