ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) မှ ပြည်သူသို့ပေးနေသောဝန်ဆောင်မှုများ

စည်ပင်သာယာရေး

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) မှ ပြည်သူသို့ပေးနေသောဝန်ဆောင်မှုများ

ဝန်ဆောင်မှုများ

ရေသွယ်ခွင့်ပြုမိန့်အမျိုးအစားများ

(က) ယာယီရေဆက်သွယ်ခွင့်

အဆောက်အအုံအသစ်ဆောက်လုပ်ရာတွင်ရေသုံးစွဲလိုခြင်း

() အပြီးသတ်ရေသွယ်ခွင့်

အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ရေဆက်လက်သုံးစွဲလို ခြင်း

() အိမ်ဟောင်းရေဆက် သွယ်ခွင့်

အဆောက်အအုံပြုပြင်တည်ဆောက်ခြင်းမရှိပဲရေသုံးစွဲလို ခြင်း

() ဆင့်ပွားရေဆက်သွယ်ခွင့်

မူလရေသွယ်လိုင်းမှရေလိုင်းခွဲ၍သုံးစွဲလိုခြင်း

() ရေပိုဆက်သွယ်ခွင့်

မူလရေသွယ်လိုင်းမှ မယူပဲသီးခြားရေလိုင်း သုံးစွဲ လိုခြင်း

() ရေပိုက်လိုင်းပြောင်းရွှေ့ ဆက်သွယ်ခွင့်

ရေအားနည်းသဖြင့်မူလရေသွယ်လိုင်းအားပိတ်သိမ်းပြီး ရေပိုက်လိုင်းပြောင်းရွှေ့သုံးစွဲလိုခြင်း

() ရေပိုက်ချေးဆေးခွင့်

ရေအားနည်းသဖြင့် မူလခွင့်ပြုထားသည့် ရေပိုက်လိုင်းအား ချေးဆေးလိုခြင်း

() ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်ခွင့်

ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်သုံးစွဲလိုခြင်း


ရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုပါရန်လျှောက်ထားရာတွင် အမျိုးအစားအလိုက် အောက်ဖော် ပြပါအချက်အလက်များကို scan ဖတ်ပြီး attached file တွင်ပူးတွဲတင်ပေးရမည်-

ယာယီရေသွယ်ခွင့်

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

 • လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

 • လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောယာယီရေဆက်သွယ်ခွင့်အဆိုပြုပုံစံ()စုံ

 • မြေပုံမြေရာဇဝင်မိတ္တူ

 • အဆောက်အအုံခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ

 • မိလ္လာခွင့်ပြုမိန့် ပူးတွဲလျှောက်ထားစေခြင်း

အပြီးသတ်ရေဆက်သွယ်ခွင့်

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

 • လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအပြီးသတ်ရေဆက်သွယ်ခွင့်အဆိုပြုပုံစံ()စုံ

 • လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

 • ယာယီရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်မူရင်း

 • အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ (မူလအဆာက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်နှင့် ကွဲလွဲပါက ပြုပြင်ပြီးခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ)

 • မြေပုံမြေရာဇဝင်မိတ္တူ

အိမ်ဟောင်းရေဆက်သွယ်ခွင့်

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

 • လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောရေဆက်သွယ်ခွင့်အဆိုပြုပုံစံ()စုံ

 • လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

 • လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ

ဆင့်ပွားရေဆက်သွယ်ခွင့်

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

 • လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောဆင့်ပွားရေဆက်သွယ်ခွင့်အဆိုပြုပုံစံ()စုံ

 • လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

 • လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ

 • မူလရေဆက်သွယ်ခွင့်ရရှိသူ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်

ရေပိုဆက်သွယ်ခွင့်

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

 • လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသော ရေပိုဆက်သွယ် ခွင့်အဆိုပြုပုံစံ()စုံ

 • လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

 • ခွင့်ပြုထားသောရေပိုပိုက်လိုင်းမှ အခြားအခန်းများသို့ ဆင့်ပွားရေဆက် သွယ်ခွင့်ပြုမည်ဟူသော ခံ၀န်ကတိ

 • လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊မြေ၊ အဆောက်အအုံ ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား မိတ္တူ

 • မြေရှင် (သို့) မူလရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးသူ၏ သဘောတူခွင့်ပြု ချက်

 • သဘောတူညီချက်မတင်ပြနိုင်ပါက သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်နှင့်မြို့နယ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်း၏အမှန်တကယ်ရေအခက်အခဲရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်

ရေပိုက်လိုင်းပြောင်းရွေ့ဆက်သွယ်ခွင့်

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

 • လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောရေဆက်သွယ်ခွင့်အဆိုပြုပုံစံ()စုံ

 • လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

 • မူလရေသွယ်ခွင့်ပြုမိန့်မူရင်း

 • လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ

ရေစုပ်စက်တပ်ဆင်ခွင့်

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

 • လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောရေစုပ်စက်တပ်ဆင်ခွင့် အဆိုပြုပုံစံ()စုံ

 • လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

 • လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ

 • အဆောက်အအုံအသစ်ဖြစ်ပါက အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ

 

အသေးစိတ်အချက်အလက်များသိရှိလိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)

(၄၆)လမ်း၊တိုးချဲ့ရုံး Ph;09778940593တွင်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။

 

မိလ္လာကန်/ ယာယီအိမ်သာ/ မိလ္လာပြွန် တည်ဆောက်ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာအချက်အလက်များ-

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ နယ်နိမိတ်အတွင်း မိလ္လာကန် ဆောက်လုပ်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း၊ မိလ္လာပြွန်ဧရိယာများဖြစ်သည့် လမ်းမတော်၊ လသာ၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ ဗိုလ်တထောင်၊ ပုဇွန်တောင် မြို့နယ်များနှင့် ဒဂုံ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မြို့နယ်များ၏ တစိတ်တဒေသတို့တွင် မိလ္လာပြွန် ဆက်သွယ် အသုံးပြုခွင့် လျှောက်ထားခြင်းဆောင်ရွက်လိုပါက အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)သို့ လျှောက်ထားရပါမည်။ လျှောက်ထားလိုသည့် မိလ္လာခွင့်ပြုမိန့်အတွက် လိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲ၍ မိလ္လာကန်၊ မိလ္လာပြွန်၊ ယာယီမိလ္လာပြွန် ဆက်သွယ်တည်ဆောက်ခွင့်လျှောက် လွှာတွင်ဖြည့်စွက်ပြီး အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) တွင် အမှုတွဲဖွင့်လှစ်ရပါ မည်။ အမှုတွဲများ စိစစ်လက်ခံပေးခြင်းကို ရေပေးရေးဌာနခွဲ၊ အိမ်ရေဆက်သွယ်ရေး ဌာနစုမှ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

မိလ္လာကန်/ ယာယီအိမ်သာ/ မိလ္လာပြွန် တည်ဆောက်ဆက်သွယ်ခွင့်ပြုရန် လျှောက် ထား ရာ တွင် မိလ္လာခွင့်ပြုမိန့်အမျိုးအစားများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -

မိလ္လာကန်ဆောက်လုပ်ခွင့်

မိမိပိုင်ပရဝုဏ်တွင်ဖြစ်စေ၊ ကော်မတီပိုင် နောက်ဖေးလမ်းကြားတွင် ဖြစ်စေ၊ မိလ္လာကန်တည်ဆောက်လိုခြင်း

ယာယီအိမ်သာဆောက်လုပ်ခွင့်

မိလ္လာပြွန်ဧရိယာတွင် အဆောက်အအုံအသစ်ဆောက်လုပ်စဉ် မိလ္လာပြွန်လိုင်းအားယာယီအသုံးပြုလိုခြင်း

မိလ္လာပြွန် ဆက်သွယ်ခွင့်

မိလ္လာပြွန်ဧရိယာအတွင်း အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ မိလ္လာပြွန်ဆက်သွယ်အသုံးပြုလိုခြင်း။


 

မိလ္လာခွင့်ပြုမိန့်များ လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို scan ဖတ်ပြီး attached file တွင်ပူးတွဲ တင်ပေးရမည်

 • ဌာနမှသတ်မှတ်လျှောက်လွှာ

 • လိုင်စင်ရပိုက်ဆက်ဆရာမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဆိုပြုပုံစံ()စုံ

 • လျှောက်ထားသူ၏နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားမိတ္တူ

 • လျှောက်ထားသူ၏ ခြံ၊ မြေ၊ အဆောက်အအုံပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားမိတ္တူ

 • အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ (မူလအဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမိန့်နှင့်ကွဲလွဲပါက ပြုပြင်ပြီးခွင့်ပြုမိန့်မိတ္တူ)

 • B.D.S (သို့) S.D.S အတွင်း၊ လမ်းထောင့်အိမ်ဖြစ်ပါက နောက်ဘက် (သို့မဟုတ်) ဘေးဘက်အိမ်ရှင်၏ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်

အင်ဂျင်နီယာဌာန (ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု) အနေဖြင့် () ထပ်နှင့်အထက် အဆောက်အအုံများ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးကြောင်း သက်သေခံလက်မှတ် (B.C.C) အတွက် ရေ/သန့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် ထုတ်ပေးပါသည်။

 

B.C.C အတွက် ရေ/သန့်ဆိုင်ရာ ထောက်ခံချက် ပေးခြင်းအကြောင်း ၈ ထပ်ခွဲနှင့်အောက် အဆောက်အဦများ၏ သိကောင်းစရာအချက်အလက်များ-

B.C.C အတွက် ရေ/သန့်ဆိုင်ရာထောက်ခံချက်လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ဖော် ပြပါအချက်အလက်များကို scan ဖတ်ပြီး attached file တွင်ပူးတွဲတင်ပေးရမည် -

 • ရေ/သန့် ဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ

 • အဆောက်အအုံဆောက်လုပ်ခွင့် ခွင့်ပြုမိန့်ပုံစံမိတ္တူ

 • ရေမီတာ၊ ရေမော်တာ၊ ရေချိုးခန်း၊ အိမ်သာ၊ ရေသွယ်ပိုက်လိုင်း၊ ရေဆိုးပိုက်လိုင်း၊ မိလ္လာပိုက်လိုင်း၊ မိလ္လာကန်ထားရှိမှုဓါတ်ပုံ


 

B.C.C အတွက် ရေ/သန့် ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများပြီးစီးကြောင်း ထောက်ခံချက်ထုတ်ပေးရာတွင် စစ်ဆေးသော အချက်အလက်များ

 • ရေ/သန့်ဆိုင်ရာခွင့်ပြုမိန့်များ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု

 • စည်ပင်ရေဆက်သွယ်ထားသော အဆောက်အအုံများတွင် ရေမီတာ၊ ရေမော်တာများ တပ်ဆင်ပြီးစီးမှု

 • ကိုယ်ပိုင်အဝီစိတွင်းရေ သုံးစွဲသော အဆောက်အအုံများတွင် ရေမော်တာများ တပ်ဆင်ပြီးစီးမှု

 • ရေမော်တာများတွင် ဝါယာကြိုးများ၏ Cover Pipe တပ်ဆင်ပြီးစီးမှု

 • မိလ္လာပိုက်လိုင်းအဆင်းမှ မိလ္လာကန်သို့အဝင် Manhole ထားရှိမှု

 • မိလ္လာပိုက်လိုင်းအဆင်းမှ မိလ္လာကန်သို့အဝင်ပိုက် Level မှန်ကန်မှု

 • မိလ္လာပိုက်လိုင်းတွင် လေပြန်ပိုက်တပ်ဆင်ထားရှိမှု

 • ရေဆိုးပိုက်လိုင်းများတပ်ဆင်ထားရှိမှု

 • မိလ္လာကန်တွင် Manhole နှင့် လေဂေါက်များတပ်ဆင်ထားရှိမှု

 • မိလ္လာကန် Capacity ပြည့်မီမှု

 • မိလ္လာပြွန်ဧရိယာဖြစ်ပါက မိလ္လာပြွန်ဆက်သွယ်ထားရှိမှု


 

အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)မှ Proposal စိစစ်ပြီးသော ၈ ထပ်ခွဲနှင့် အောက် အဆောက်အဦများ၏ မိလ္လာကန် တည်ဆောက်ဆက်သွယ်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်၍ သိကောင်းစရာအချက်အလက်များ-

အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ )မှ Proposal စိစစ်ပြီးသော ၈ ထပ်ခွဲနှင့်အောက်အဆောက်အဦများ ၏ မိလ္လာတည်ဆောက် ဆက်သွယ်ခွင့်များ အား ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးစိစစ်၍ ခွင့်ပြုမိန့်များဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထား လိုပါက အောက်ပါအချက်အလက်များ ပူးတွဲလျှောက်ထားရပါမည်-

 • လျှောက်ထားသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမိတ္တူ

 • လိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာ၊ လိုင်စင်ရအင်ဂျင်နီယာ၊ လိုင်စင်ရပိုက်ဆက် ဆရာနှင့် ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောအဆိုပြုမိလ္လာကန် Design ()စုံ

 • မြေပုံ/ မြေရာဇ၀င်မိတ္တူ (C Map) ၊ နယ်နမိတ်သတ်မှတ် မြေပုံမိတ္တူ (D Map) (သို့မဟုတ်) အတိုင်းအတာပါဂရန်မိတ္တူ

 • နောက်ဖေးလမ်းကြား(B.D.S) (သို့မဟုတ်) ဘေးလမ်းကြား(S.D.S) အတွင်း လမ်းထောင့်အိမ်ဖြစ်ပါက နောက်ဘက်အိမ်ရှင် (သို့မဟုတ်) ဘေးဘက်အိမ်ရှင်၏သဘောတူညီချက်ထောက်ခံစာ

 • အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ )မှ Proposal စိစစ်ပြီးသော အဆောက်အဦပုံစံနှင့် အကြောင်းကြားစာ ()စုံ

 

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင် ပိုက်လိုင်းမှ ရေသုံးစွဲလိုပါက လျှောက်ထားခြင်း-

ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှပေးဝေသောရေ ဆက်သွယ်လို ပါက ဌာနမှူး၊ အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)သို့လိပ်မူ၍ ဦးစွာလျှောက်ထား ရပါသည်။ ဌာနက ရေပေးဝေနိုင်မှုအခြေအနေအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး၍ ရေပေးဝေ နိုင်ပါက အိမ်ရေဆက်သွယ်ခွင့်ပြုမိန့်များ ဆက်လက်လျှောက်ထားရန် မြို့နယ်တာ၀န် ခံများမှတဆင့် ရေလျှောက်ထားသူများသို့ အကြောင်းကြားပေးပါသည်။

Website လိပ်စာ

https://www.ycdc.gov.mm