ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ စီမံရေးရာဌာနမှ ပြည်သူသို့ပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ


ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / April 19, 2018

Online မှသော်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရုံးများမှသော်လည်းကောင်း လျှောက်ထားနိုင်သောလိုင်စင်များ

(က)    အစားအသောက်လိုင်စင်
( ခ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင် (စက်မှုဇုန်မပါ)
( ဂ )    လုပ်ငန်းလိုင်စင် (စက်မှုဇုန်)
(ဃ)    တည်းခိုခန်းလိုင်စင်
( င )   ဘော်ဒါဆောင်လိုင်စင်
( စ )   ကိုယ်ပိုင်စျေးလိုင်စင်
(ဆ)   ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်
( ဇ )   ယာယီဇာတ်ရုံပါမစ်
( စျ )  သက်တမ်းတိုးလိုင်စင်များ
( ည)  လုပ်ငန်းအချက်အလက်ပြောင်းလိုင်စင်လျှောက်လွှာ
( ဋ )  လုပ်ငန်းလိုင်စင်မိတ္တူလျှောက်လွှာ
( ဌ )  လုပ်ငန်းပိတ်သိမ်းကြောင်းလျှောက်ထားခြင်း
( ဍ )  အထွေထွေ (လိုင်စင်များလျှောက်ထားရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ ခွင့်ပြုလိုင်စင် ထောက်ခံချက်များ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ)

လိုင်စင်အသစ်လျှောက်ထားခြင်းများ

(က) အစားအသောက်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

၁။ OnLine မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်

 • လုပ်ငန်းရှင်သည် (နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်(နိုင်ငံခြားသား)ဖြစ်ပါက (ပတ်စ်ပို့) မိတ္တူ
 • လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် အထောက်အထား (ဥပမာ၊ ကိုယ်ပိုင်ဂရန်/ စာချုပ်/ အငှားစာချုပ်)
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/အတွင်း/အပြင်)ဓါတ်ပုံများ (မီးဖို၏ မီးခိုးခေါင်းတိုင်အား မြင်သာသည့် မြင်ကွင်းဓါတ်ပုံများ)
 • လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ယာ ရှေ့နောက် ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
 • အရက်/ဘီယာ တွဲဖက်ရောင်းချပါက ယစ်မျိုးလိုင်စင်
 • မြို့နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ လျှပ်စစ်၊ စည်ပင်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့၏ ထောက်ခံချက်များ
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ OnlineApplication လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

၃။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၁)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။

၄။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(ခ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း(စက်မှုဇုန်မပါ)

၁။ OnLine မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်

 • လုပ်ငန်းရှင်သည် (နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်၊ (နိုင်ငံခြားသား)ဖြစ်ပါက (ပတ်စ်ပို့) မိတ္တူ
 • လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် အထောက်အထား(ဥပမာ၊ ကိုယ်ပိုင်ဂရန်/ စာချုပ်/အငှားစာချုပ်)
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/အတွင်း/အပြင်)ဓါတ်ပုံများ
 • လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ယာ ရှေ့နောက် ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
 • မြို့နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ လျှပ်စစ် စည်ပင်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့၏ ထောက်ခံချက်များ
 • လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့်သက်ဆိုင်သော၀န်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့် (လုပ်ငန်းအမျိုး အစားနှင့် သက်ဆိုင်သော၀န်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်လိုအပ်ချက်များအား အထွေထွေခေါင်းစဉ် အောက်တွင်ဖော်ထားပါသည်။
 • အခြားအထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ OnlineApplication လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/မြို့နယ် စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

၃။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၁)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။

၄။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(ဂ) စက်မှုဇုံနယ်မြေအတွင်းတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

၁။ OnLine မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်

 • လုပ်ငန်းအမျိုးအစား နှင့် သက်ဆိုင်သော ၀န်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့် (လုပ်ငန်းအမျိုးအစား နှင့် သက်ဆိုင်သော ၀န်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့်လိုအပ်ချက် များအား အထွေထွေခေါင်းစဉ် အောက်တွင် ဖော်ထားပါသည်။
 • စက်မှုဇုံကော်မတီ၏ ထောက်ခံချက် နှင့် အနီးဆုံး ပတ်ဝန်းကျင်(၁၀)ဦးထောက်ခံချက်
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာအတွက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အထောက်အထား (ဥပမာအငှားစာချုပ်)
 • လုပ်ငန်းရှင်(နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်၊ (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက) ပတ်စ်ပို့မိတ္တူ၊ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/ပြင်ပ/အတွင်း)ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံ (location map)
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါကထပ်မံတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ OnlineApplication လက်ခံရရှိပါကသက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/မြို့နယ် စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

၃။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။

၄။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအတွက် အဆင်သင့် တင်ပြခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးမှသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ခွင့်ပြုပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

(ဃ) တည်ခိုခန်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို လျှောက်ထားခြင်း

၁။ OnLine မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်

 • တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီသို့ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာ
 • တည်းခိုခန်းအဆောက်အဦး/အခန်းဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ) ၏ ခွင့်ပြုမိန့်
 • အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)၏ ၀န်ဆောင်ခပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက် အထားများ
 • ယာဉ်ရပ်နားရန် နေရာလုံလောက်မှုရှိရမည်
 • တည်းခိုခန်းသည် အထပ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦတွင် ဆောင်ရွက်မည်ဆိုပါက အထပ်လိုက် သီးခြားဖြစ်ရပါမည်။
 • လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ယာ ရှေ့နောက် ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘော တူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာအတွက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အထောက်အထား (ဥပမာ အငှားစာချုပ်)
 • ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်ထွေ/အုပ်၏ ထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း၏ ထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်လျှပ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
 • လုပ်ငန်းရှင်လျှောက်ထားသူသည် (နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (နိုင်ငံခြား သားဖြစ်ပါက) ပတ်စ်ပို့ကတ်
 • လျှောက်ထားသူ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/ပြင်ပ/အတွင်း)ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံ (location map)
 • အခန်းဖွဲ့စည်းပုံပြပုံစံ
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါကထပ်မံ တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ တိုင်းဒေသကြီးမှ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာရရှိရေးအတွက် လုပ်ငန်းရှင် အနေဖြင့် မြို့နယ်ထွေ/အုပ်၊ ခရိုင်ထွေ/အုပ်မှတဆင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြလျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

၃။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြလျှောက်ထားစဉ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့လည်း တပြိုင်တည်း လျှောက်ထားရမည်။

၄။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့်အခါ ကော်မတီစိစစ်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး မည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံပါမည်။

၅။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာအရ လိုအပ်ချက်များပြည့်စုံမှုရှိပါက ကော်မတီ၀င်များ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ပြန်လည်တင်ပြမည်ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေး နိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ သို့ဖြစ်ပါ၍ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်ချက်များပြည့်စုံမှုရှိပါက ယင်းရက်မှ(၅) ပတ်ခန့် အတွင်း(ရုံးပိတ်ရက်မပါ)လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခွင့်ပြုချက်ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(င) ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို လျှောက်ထားခြင်း

၁။ Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်

 • ဘော်ဒါဆောင်အဆောက်အဦး/အခန်းဖွဲ့စည်းခြင်းများအတွက် အင်ဂျင်နီယာဌာန (အဆောက်အအုံ)၏ ခွင့်ပြုမိန့်
 • အင်ဂျင်နီယာဌာန(ရေနှင့်သန့်ရှင်းမှု)၏ ၀န်ဆောင်ခ ပေးသွင်းပြီးကြောင်း အထောက် အထားများ
 • ဘော်ဒါဆောင်သည် အထပ်ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အဆောက်အဦတွင် ဆောင်ရွက်မည် ဆိုပါက အထပ်လိုက်သီးခြား ဖြစ်ရပါမည်။
 • ဘော်ဒါဆောင်နှင့်တွဲလျက်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပါက ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင် သင်တန်းများ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ယာ ရှေ့နောက် ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘော တူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာအတွက် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်အထောက်အထား (ဥပမာ အငှားစာချုပ်)
 • ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်ထွေ/အုပ်၏ ထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း၏ ထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်လျှပ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်
 • လုပ်ငန်းရှင်လျှောက်ထားသူသည် (နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (နိုင်ငံခြား သားဖြစ်ပါက) ပတ်စ်ပို့ကတ်
 • လျှောက်ထားသူ၏ လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/ပြင်ပ/အတွင်း)ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံ (location map)
 • အခန်းဖွဲ့စည်းပုံပြပုံစံ
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါကထပ်မံတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ OnlineApplication လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/မြို့နယ် စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အားအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင် တည်းတောင်းခံပါမည်။

၃။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း(ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။

၄။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(စ) Online ၌ ကိုယ်ပိုင်စျေးလိုင်စင်အသစ် လျှောက်ထားခြင်း

၁။ Online မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်

 • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
 • နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက Passport မိတ္တူ)
 • ကိုယ်ပိုင်စျေးအမည်
 • ကိုယ်ပိုင်စျေးအခန်းအကျယ်အ၀န်း/ အထပ်အရေအတွက်
 • ကိုယ်ပိုင်စျေးရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပမာဏ
 • လုပ်ငန်းရှင်၏လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ
 • ကိုယ်ပိုင်စျေး (ရှေ့/နောက်/ဝဲ/ယာ) ၊ ဖွဲ့စည်းပုံပြဓါတ်ပုံ
 • အနီးဆုံးပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး ထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်(မီးသတ်/ လျှပ်စစ်/ စည်ပင်-ကျန်းမာရေး) ထောက်ခံချက်
 • (မီးဘေး/ လုံခြုံရေး/ သန့်ရှင်းရေး) ဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ(လိပ်စာ)နှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက်အထား/ အဌားစာချုပ်
 • တည်နေရာပြမြေပုံ
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
 • လုံလောက်သောယာဉ်ရပ်နားရန်နေရာရှိရမည်။

၂။ OnlineApplication လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/မြို့နယ် စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

၃။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ)လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။

၄။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေး သွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(ဆ) ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

၁။ OnLine မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်

(က) လျှောက်ထားသူသည်(နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်၊ (နိုင်ငံခြားသား ဖြစ် ပါက) ပတ်(စ်)ပို့ မိတ္တူနှင့် လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ

(ခ) အသုံးပြုမည့် ယာဉ်၏"င" လိုင်စင်၊ လိုင်စင်စာအုပ်

(ဂ) အသုံးပြုမည့် ယာဉ်၏ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ (ရှေ့/နောက်/ဘေး)

(ဃ) ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင် ရရှိပါက အောက်ပါ အချက်များကို သိရှိလိုက်နာ ပါမည်ဟူသော ခံ၀န်ချက်လက်မှတ် ရေးထိုးတင်ပြစာ

 • မြို့တွင်း(၆)မြို့နယ် (လသာ၊ လမ်းမတော်၊ ပန်းဘဲတန်း၊ ကျောက်တံတား၊ ပုဇွန်တောင်၊ ဗိုလ်တထောင်) တွင် ရောင်းချခြင်းမပြုရ။
 • လမ်းဆုံလမ်းခွတွင် ပိတ်ဆို့ရောင်းချခြင်းမပြုရ။
 • လမ်းသွယ်များတွင် သတ်မှတ်ယာဉ်ကြောအတိုင်း လမ်းဘေးတွင် လည်းကောင်း၊ အခြား မော်တော်ယာဉ်၊ အနှေးယာဉ်များအား ပိတ်ဆို့မှုအနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေရန်လည်း ကောင်း ရပ်နားရောင်းချရန်
 • တစ်နေရာတည်းတွင် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရပ်နားရောင်းချခြင်း မပြုရန်။
 • လုပ်ငန်းဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါက လိုင်စင်ကတ်ကို ဌာနသို့ပြန်လည် အပ်နှံ တင်ပြ ရန်။

(င) အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ OnlineApplication လက်ခံရရှိပြီး အချက်အလက်ပြည့်စုံ၍ လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း(ရုံးပိတ်ရက်မပါ)လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားမည်။

၃။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်ချက်။ ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်အား လက်ရှိ အခြေအနေအရ ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုများ ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သဖြင့် ယာယီ ဆိုင်းငံထားပါသည်။

 

(ဇ)ကားအရောင်းပြခန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

၁။ ကားအရောင်းပြခန်း လိုင်စင်လျှောက်ထားပါက တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်

 • စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၀ယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန၏ စီးပွားရေးအကျိုးဆောင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်။
 • ထုတ်ကုန်သွင်းကုန် လုပ်ငန်းရှင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်။
 • မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ၏ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း ရောင်းချခွင့်ပြုလက်မှတ်။ (ရရှိပြီးဖြစ်ပါ က)
 • ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ မော်တော်ယာဉ်အရောင်းဌာန မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
 • ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်။
 • အရောင်းပြခန်း အဆောက်အဦအသစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း/မွန်းမံပြင်ဆင်ခြင်းအတွက် အင်ဂျင်နီယာဌာန(အဆောက်အအုံ)၏ ခွင့်ပြုချက်။
 • လုပ်ငန်းရှင်သည် (နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက) နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်၊ (နိုင်ငံခြားသား)ဖြစ်ပါက (ပတ်စ်ပို့) မိတ္တူ
 • လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် အထောက်အထား (ဥပမာ၊ကိုယ်ပိုင် ဂရန်/ စာချုပ်/အငှားစာချုပ်)
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/အတွင်း/အပြင်) ဓါတ်ပုံများ
 • လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ယာရှေ့နောက် ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်းထောက်ခံချက်များ
 • မြို့နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ လျှပ်စစ်၊ စည်ပင်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့၏ ထောက်ခံချက်များ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံ (location map)
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအားလိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ တိုင်းဒေသကြီးမှ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာရရှိရေးအတွက် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် မြို့နယ်ထွေ/အုပ်၊ ခရိုင်ထွေ/အုပ်မှတဆင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြလျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

၃။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြလျှောက်ထားစဉ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့လည်း တပြိုင်တည်း လျှောက်ထားရမည်။

၄။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့်အခါ ကော်မတီ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့် ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

၅။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာအရ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံမှုရှိပါက ကော်မတီ၀င်များ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့ ပြန်လည်တင်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင် ထုတ်ပေးနိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်ချက်များပြည့်စုံမှုရှိပါက ယင်းရက်မှ(၅)ပတ်ခန့် အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လုပ်ငန်းလိုင်စင်ခွင့်ပြုချက် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(စျ) အပန်းဖြေအိမ်တွင်းကစားနည်းခန်းမ(ကလေးကစားကွင်း)လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

၁။ ကလေးကစားကွင်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားပါက တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာနှင့်အတူ အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်

 • ကစားမည့် စက်ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်မှုအတွက် အထောက်အထားများ၊ သွင်းကုန်/ထုတ်ကုန် ခွင့်ပြုချက်နှင့် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ ခွင့်ပြုချက် အထောက်အထားများ
 • ကစားကွင်းတွင်ထားရှိမည့် စက်ပစ္စည်းများစာရင်း။
 • ကစားကွင်းတွင် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ် (ဥပမာ၊အကြွေစေ့ လဲလှယ်ပြီး အရုပ်များ/ပစ္စည်းများ လက်ဆောင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါက လက်ဆောင်ပစ္စည်းစာရင်းနှင့် အရေအတွက်တင်ပြရန်။)
 • လုပ်ငန်းရှင်သည် (နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (နိုင်ငံခြားသား) ဖြစ်ပါက (ပတ်စ်ပို့) မိတ္တူ
 • လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် အထောက်အထား (ဥပမာ၊ ကိုယ်ပိုင် ဂရန်/စာချုပ်/အငှားစာချုပ်)
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/အတွင်း/အပြင်)ဓါတ်ပုံများ
 • လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ယာ ရှေ့နောက် ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
 • မြို့နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ လျှပ်စစ်၊ စည်ပင်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့၏ ထောက်ခံချက်များ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံ (location map)
 • အခြားအထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ တိုင်းဒေသကြီးမှ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာရရှိရေးအတွက် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် မြို့နယ်ထွေ/အုပ်၊ ခရိုင်ထွေ/အုပ်မှတဆင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြလျှောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

၃။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ တင်ပြလျှောက်ထားစဉ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့လည်း တပြိုင်တည်းလျှောက်ထားရမည်။

၄။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ စိစစ်တင်ပြရန် အကြောင်းကြားစာ ရရှိသည့်အခါ ကော်မတီ စိစစ်ရေးအဖွဲ့ဖြင့် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့် ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပြီး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

၅။ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက် အစီရင်ခံစာအရ လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံမှုရှိပါက ကော်မတီ၀င် များအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးသို့ ပြန်လည် တင်ပြမည် ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ထုတ်ပေးနိုင်ရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်ချက်များ ပြည့်စုံမှုရှိပါက ယင်းရက်မှ(၇)ပတ်ခန့် အတွင်း(ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လုပ်ငန်းလိုင်စင် ခွင့်ပြုချက် ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။ အပန်းဖြေအိမ်တွင်းကစားနည်းခန်းမ (ကလေးကစားကွင်း) လုပ်ငန်းလိုင်စင်များအား ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှစ၍ လိုင်စင်ခွင့်ပြုခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းထားပါသည်။

 

(ည)စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားခြင်း

၁။ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားပါက အောက်ဖော်ပြပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပူးတွဲတင်ပြရန် လိုအပ်ပါသည်

 • တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်ခွင့်ပြုခြင်း အကြောင်းကြားစာ။
 • သတ္ထုတွင်း၀န်ကြီးဌာန၏ စက်သုံးဆီသိုလှောင်ကန်ခွင့်ပြုမိန့်။
 • စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန၏ စက်သုံးဆီရောင်းချခွင့်လိုင်စင်။
 • လုပ်ငန်းရှင်သည် (နိုင်ငံသားဖြစ်ပါက)နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ် (နိုင်ငံခြားသား)ဖြစ်ပါက (ပတ်စ်ပို့) မိတ္တူ
 • လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့် အထောက်အထား (ဥပမာ၊ ကိုယ်ပိုင် ဂရန်/စာချုပ်/အငှားစာချုပ်)
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ (မျက်နှာစာ/အတွင်း/အပြင်)ဓါတ်ပုံများ
 • လုပ်ကိုင်မည့် လုပ်ငန်းကို ဝဲ/ယာ ရှေ့နောက် ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး သဘောတူ/ကန့်ကွက်ရန် မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်များ
 • မြို့နယ်အဆင့်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ လျှပ်စစ်ဌာနတို့၏ ထောက်ခံချက်များ။
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာပြမြေပုံ (location map)
 • အခြားအထောက်အထား စာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ OnlineApplication လက်ခံရရှိပါကသက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/မြို့နယ် စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

၃။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင်ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။

၄။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် ကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(ဋ)ယာယီဇာတ်ရုံလျှောက်ထားခြင်း

၁။ OnLine မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင်လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်

 • ရဲစခန်း/မီးသတ်ထောက်ခံချက်
 • ခရိုင်ထွေ/အုပ်(သို့) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးခွင့်ပြုမိန့်
 • လုံခြုံရေးစီမံချက်
 • ဇာတ်ရုံတည်နေရာပြမြေပုံ
 • ဘာသာရေးပွဲတော်ဖြစ်ပါက ဿသနာရေးဦးစီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ OnlineApplication လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/မြို့နယ် စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင် တည်းတောင်းခံပါမည်။

၃။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၁)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းပြန်ကြားမည်ဖြစ်ပြီး မြို့နယ်စည်ပင် သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက ခွင့်ပြုမိန့် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(ဌ) လိုင်စင်များ သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

အစားအသောက်လုပ်ငန်းလိုင်စင်များသက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။ OnLine မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်

 • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
 • နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးအမှတ်(နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက Passport မိတ္တူ)
 • လုပ်ငန်းအမျိုးအစား/အမည်
 • ယခင်နှစ်ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်နှုန်း
 • လုပ်ငန်းရှင်၏ ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မည့်တည်နေရာ(လိပ်စာ)
 • အနီးဆုံးပတ်၀န်းကျင်(၁၀) ဦး ထောက်ခံချက်
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ OnlineApplicationလက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ် ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အားအကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ ကွင်း ဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင် တည်း တောင်းခံပါမည်။

၃။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။

၄။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ တိုင်စာနှင့်ကန့်ကွက်ချက်ရှိသော လုပ်ငန်းများအတွက် အဆင့်ဆင့်ခွင့်ပြုချက်ရယူ ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ သက်တမ်းတိုးမြှင့် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(ဍ)လုပ်ငန်းလိုင်စင်များသက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။ OnLine မှ လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်

 • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
 • နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးအမှတ်(နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက Passport) မိတ္တူ
 • လုပ်ငန်းအမျိုးအစား/အမည်
 • ယခင်နှစ်ခွင့်ပြုသည့် လိုင်စင်နှုန်း
 • လုပ်ငန်းရှင်၏ ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ
 • လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် တည်နေရာ (လိပ်စာ)
 • အနီးဆုံးပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး ထောက်ခံချက်
 • စက်မှုဇုံတွင်ရှိသောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက စက်မှုဇုံထောက်ခံချက်
 • လုပ်ငန်းအမျိုးအစားနှင့်သက်ဆိုင်သော၀န်ကြီးဌာန၏ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ပြီးသည့် ခွင့်ပြုမိန့်(လုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် သက်ဆိုင်သော၀န်ကြီးဌာန၏ ခွင့်ပြုမိန့် လိုအပ်ချက်များအား အထွေထွေခေါင်းစဉ် အောက်တွင် ဖော်ထားပါသည်။
 • ကားအရောင်းပြခန်းအတွက် လိုင်စင်အသစ် လျှောက်ထားစဉ်က ပါရှိသော သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများ၏ သက်တမ်းတိုးမြှင့် ပြီးသော ခွင့်ပြုမိန့်များ
 • စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်အတွက် စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာနမှ သက်တမ်း တိုးမြှင့်ပြီးသော စက်သုံးဆီရောင်းချခွင့်လိုင်စင်
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ OnlineApplication လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

၃။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၁)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။

၄။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေး သွင်းပြီးပါက လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ ကားအရောင်းပြခန်း၊ အပန်းဖြေအိမ်တွင်းကစားနည်းခန်းမ (ကလေးကစားကွင်း)၊ ဆေးရုံ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင် ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများနှင့် တိုင်စာနှင့်ကန့်ကွက်ချက်ရှိသော လုပ်ငန်းများအတွက် အဆင့်ဆင့် ခွင့်ပြုချက်ရယူ ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(ဎ)တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်များသက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။ OnLine မှ တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်

 • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
 • နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးအမှတ် (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက Passport မိတ္တူ)
 • တည်းခိုခန်းအမည်
 • တည်းခိုခန်းအရေအတွက်(ဥပမာ-တစ်ယောက်ခန်း၊ နှစ်ယောက်ခန်း၊ မိသားစုခန်း) နှင့် ယခင်နှစ်လိုင်စင်နှုန်း
 • လုပ်ငန်းရှင်၏ ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ
 • တည်းခိုခန်းတည်နေရာ (လိပ်စာ)
 • အနီးဆုံးပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး ထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ် (ထွေ/အုပ်၊ ရဲစခန်း၊ မီးသတ်/လျှပ်စစ်/ကျန်းမာရေး) ထောက်ခံချက်များ
 • တည်းခိုခန်းဖွဲ့စည်းပုံဓါတ်ပုံ
 • တည်းခိုခန်းတည်နေရာပြမြေပုံ
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ OnlineApplication လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက် အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

၃။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ် အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ)လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။

၄။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေး သွင်းပြီးပါက လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ တိုင်စာနှင့်ကန့်ကွက်ချက်ရှိသော တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းအတွက် အဆင့်ဆင့်ခွင့်ပြု ချက် ရယူ ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခွင့် ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(ဏ)ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်များသက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။ OnLine မှ ဘော်ဒါဆောင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်သက်တမ်းတိုး လျှောက်ထား ရာတွင် လုပ်ငန်းရှင် အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထား များအား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်

 • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
 • နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးအမှတ်(နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက Passport မိတ္တူ)
 • ဘော်ဒါဆောင်အမည်
 • ကုတင်အရေအတွက်နှင့် ယ္ခင်နှစ်လိုင်စင်နှုန်း
 • လုပ်ငန်းရှင်၏ဓါတ်ပုံ (၃)ပုံ
 • ဘော်ဒါဆောင်တည်နေရာ (လိပ်စာ)
 • ပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦးထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်(ထွေ/အုပ်၊ ရဲစခန်း၊ မီးသတ်၊ ကျန်မာရေး၊ လျှပ်စစ်နှင့် ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး) ထောက်ခံ ချက်များ
 • ဘော်ဒါဆောင်ဖွဲ့စည်းပုံ ဓါတ်ပုံ/တည်နေရာပြမြေပုံ
 • ဘော်ဒါဆောင်နှင့်တွဲလျက်ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပါက ပညာရေး ၀န်ကြီးဌာန၏ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ ကိုယ်ပိုင် သင်တန်းများ မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ OnlineApplication လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြား မည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

၃။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ် ရက်မပါ)လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။

၄။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေး သွင်းပြီးပါက လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ တိုင်စာနှင့်ကန့်ကွက်ချက်ရှိသော ဘော်ဒါဆောင် လုပ်ငန်းအတွက် အဆင့်ဆင့် ခွင့်ပြု ချက်ရယူ ဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(တ)ကိုယ်ပိုင်စျေးလိုင်စင်များသက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။ OnLine မှ ကိုယ်ပိုင်စျေးလိုင်စင်သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲ တင်ပြရပါမည်

 • လုပ်ငန်းရှင်အမည်

 • နိုင်ငံသားစီစစ်ရေးအမှတ်(နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက Passport မိတ္တူ)

 • ကိုယ်ပိုင်စျေးအမည်
 • ကိုယ်ပိုင်စျေးအခန်းအကျယ်အ၀န်းနှင့် အထပ်အရေအတွက်
 • ကိုယ်ပိုင်စျေးယခင်နှစ်လိုင်စင်နှုန်း
 • လုပ်ငန်းရှင်၏ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ
 • ကိုယ်ပိုင်စျေးဖွင့်လှစ်မည့်တည်နေရာ(လိပ်စာ)
 • အနီးဆုံးပတ်၀န်းကျင်(၁၀)ဦး ထောက်ခံချက်
 • မြို့နယ်(မီးသတ်/ လျှပ်စစ်/ စည်ပင်-ကျန်းမာရေး) ထောက်ခံချက်နှင့် လုံခြုံ ရေး စီမံချက်
 • ကိုယ်ပိုင်စျေး ဓါတ်ပုံ(ရှေ့/နောက်/ ဝဲ/ယာ-၃ပုံ)
 • လုံခြုံရေး၊မီးဘေးကာကွယ်ရေး၊သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်မည့် အစီအစဉ်
 • ကိုယ်ပိုင်စျေး တည်နေရာပြမြေပုံ
 • အခြားအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများအား လိုအပ်ပါက ထပ်မံတင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ OnlineApplication လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်း တောင်းခံ ပါမည်။

၃။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၂)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။

၄။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေး သွင်းပြီးပါက လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(ထ)ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။ ယာဉ်ဖြင့်လှည့်လည်ရောင်းချခွင့် လိုင်စင်အား သက်တမ်းတိုးမြှင့် ပေးခြင်းမပြုဘဲ အသစ် ကဲ့သို့ပင် နှစ်စဉ်ပြန်လည်လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(ဒ) အချက်အလက်ပြောင်းခြင်း (လုပ်ငန်းရှင်အမည်/လုပ်ငန်းအမည်/လုပ်ငန်းအမျိုးအစား / လိပ်စာ)

၁။ OnLine မှ အချက်အလက်ပြောင်း (လုပ်ငန်းရှင်အမည်/ လုပ်ငန်းအမည်/ လုပ်ငန်း အမျိုးအစား / လိပ်စာ) လိုင်စင်လျောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအချက်အလက်များ ပါရှိရပါမည်

 • မူလလုပ်ငန်းရှင်အမည်
 • မူလလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အမှတ် (နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက Passport မိတ္တူ)
 • လုပ်ငန်းအမျိုးအစား/ယ္ခင်နှစ်လိုင်စင်နှုန်း
 • ပြောင်းလဲလိုသည့်အချက်အလက်
 • အမည်ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်ပါကနှစ်ဦး သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် စာချုပ်
 • လုပ်ငန်းအမျိုးအစားပြောင်းနှင့် လိပ်စာပြောင်းခြင်းဖြစ်ပါက အနီးဆုံး ပတ်၀န်းကျင် နေထိုင်သူ (၁၀)ဦးထောက်ခံချက်အပြင် လိပ်စာပြောင်း ခြင်း အား ပြောင်းရွှေ့မည့် နေရာ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုအထောက် အထား /အဌား စာချုပ်
 • တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ အနေ ဖြင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုမိန့် (ဥပမာ.ကလေးကစားကွင်း၊ ကား အရောင်ပြခန်း၊ တည်းခိုခန်း)
 • အခြားသက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိ သော လုပ်ငန်း များဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်များ
 • ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ပါက ရက်ချိန်းသတ်မှတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ် ထပ်မံ တင်ပြရန် အထောက်အထားများ လိုအပ်ပါက တပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

၃။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက အပိုဒ်(ဆ)ပါ လုပ်ငန်းများမှလွဲ၍ ကျန်လုပ်ငန်းများအား ယင်းရက်မှ(၁)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) လိုင်စင် ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။

၄။ ခွင့်ပြုချက်ရရှိ၍ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးကတ်ပြားထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

(ဓ) Online မှလိုင်စင်ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးသဖြင့် မိတ္တူလျှောက်ထားခြင်း

Online မှလိုင်စင်ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးသဖြင့် မိတ္တူလျှောက်ထားပါကအောက်ပါ အချက်များ ပါရှိရမည်

 • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
 • လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်(နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက passport Card)
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ
 • ခွင့်ပြုသည့်လိုင်စင်နှုန်း
 • လုပ်ငန်းရှင်၏လိုင်စင်ဓါတ်ပုံ(၃)ပုံ

၂။ အချက်အလက် ပြည်စုံမှန်ကန်၍ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက် မရှိပါက ယင်းရက်မှ (၁)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) မြို့နယ် စည်ပင်သာယာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် ငွေပေးသွင်းပြီးပါက လိုင်စင်ကတ်ပြား ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

(န) လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းခြင်း

Online မှ လိုင်စင်ပိတ်သိမ်းကြောင်းလျှောက်ထားလာပါက အောက်ပါအချက်များ ပါရှိရပါမည် -

 • လုပ်ငန်းရှင်အမည်
 • လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်(နိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက passport Card)
 • လုပ်ငန်းတည်နေရာ
 • ခွင့်ပြုသည့်လိုင်စင်နှုန်း

မှတ်ချက်။ ။ လိုင်စင်ကတ်ပြားအား သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးသို့ ပြန်လည်အပ်နှံ ရမည်။

Online ဖြင့် ဆောင်ရွက်၍မရနိုင်သေးသော မြို့နယ်များတွင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်များအား သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးများတွင် လူကိုယ်တိုင်သွားရောက် လျှောက်ထား ရပါမည်။

(ပ) အထွေထွေ

လိုင်စင်များလျှောက်ထားရာတွင်အချို့သောလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများအတွက်သက်ဆိုင်ရာ ၀န်ကြီးဌာနများ၏ ခွင့်ပြုလိုင်စင်/ ထောက်ခံချက်များလိုအပ်ပါသည်။

(ဥပမာအားဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ယှဉ်တွဲ ဖော်ပြပါသည်)

စဉ်

လုပ်ငန်းအမျိုးအစား

၀န်ကြီးဌာန

လိုအပ်သည့်ခွင့်ပြုလိုင်စင်ထောက်ခံချက်

၁။

ဆေးအရောင်းဆိုင်

ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန

ဆေးဝါးလက်လီလက်ကား ရောင်းချသူ လိုင်စင်

၂။

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း

ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန

ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလိုင်စင်

၃။

အင်တာနက်လုပ်ငန်း

ဆက်သွယ်ရေးစာတိုက်နှင့်ကြေးနန်း၀န်ကြီးဌာန

Public Access Crenter (PAC)
၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင်

၄။

မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း

မွေးမြူရေး၊ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး၀န်ကြီးဌာန

ရေထွက်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်/စုဆောင်းခွင့်လိုင်စင်
(ကျောက်ပုဇွန်၊ဂဏန်းအရှင် ငါးရှဉ့်၊ငါး)

၅။

စားသောက်ဆိုင်(အရက်၊ဘီယာတွဲရောင်း)

ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

ယစ်မျိုးလိုင်စင်

၆။

အရက်ပုလင်းသွင်း

လုပ်ငန်း

ခရိုင်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

ခွင့်ပြုချက်လိုင်စင်

၇။

ကျောက်မျက်ရတနာရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

သတ္တုတွင်း၀န်ကြီးဌာန

မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာရောင်း၀ယ်ရေး

လုပ်ငန်းလိုင်စင်

၈။

ဗီဒီယိုလုပ်ငန်း

ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းစီစစ်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ

ဗီဒီယိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်

၉။

ဓါတ်မြေသြဇာ/ပိုးသတ်ဆေးလုပ်ငန်း

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

ပြည်တွင်းသို့မြေသြဇာ တင်သွင်းရန်မှတ်ပုံတင် လက်မှတ်

၁၀။

ဆပ်ပြာအမျိုးမျိုး

ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန

နေအိမ်သုံးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ခြင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်

၁၁။

အစားအသောက်ထုတ်

ကျန်းမာရေး၀န်ကြီးဌာန

အစားအသောက်ထုတ်လုပ်ခြင်း (ရေခဲမုန့်၊ရေသန့်ရေခဲချောင်း ထုတ်လုပ်ခြင်း ထောက်ခံချက်လက်မှတ်)

၁၂။

မိတ္တူ/ ပုံနှိပ်လုပ်ငန်း

ပြန်ကြားရေး၀န်ကြီးဌာန

ပုံနှိပ်သူအတွက်မှတ်ပုံတင် သက်သေခံလက်မှတ်

၁၃။

မော်တော်ယာဉ်

ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း

မြန်မာ့စက်မှုလက်မှုဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ

မော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားစာ

၁၄။

စက်မှု/လက်မှုလုပ်ငန်း

စက်မှု၀န်ကြီးဌာန

ပုဂ္ဂလိကစက်မှုလုပ်ငန်း မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၁၅။

စက်မှု/လက်မှုလုပ်ငန်း

(အထည်ချုပ်)

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်မှု၀န်ကြီးဌာန

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု
ကော်မရှင်(MIC)ခွင့်ပြုမိန့်

၁၆။

သစ်အရောင်း/သစ်ခွဲ

စက်

ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးနှင့်နှင့်သစ်တော၀န်ကြီးဌာန

လုပ်ငန်းခွင့်ပြုမိန့်

၁၇။

အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်း

သမဝါယမ၀န်ကြီးဌာန

မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်းထောက်ခံချက်လက်မှတ်

၁၈။

ရွှေဆိုင်/ပန်းထိမ်

လုပ်ငန်း

မြန်မာနိုင်ငံရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း

ငွေရပြေစာ(သို့)အသင်း၀င်

လက်မှတ်

၁၉။

ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာသင် တန်းများ

ပညာရေး၀န်ကြီးဌာန

ဘာသာရပ်သင်၊ကိုယ်ပိုင်သင်တန်းမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၂၀။

ကားအရောင်းပြခန်း

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၀ယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန

စီးပွားရေးအကျိုးဆောင် မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၂၁။

ကားအရောင်းပြခန်း

စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း၀ယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန

ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၂၂။

ကားအရောင်းပြခန်း

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့်ဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ

မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်း ရောင်းချခွင့်ပြုလက်မှတ်

၂၃။

ကားအရောင်းပြခန်း

အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၀န်ကြီးဌာန

ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၂၄။

ကားအရောင်းပြခန်း

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန

မော်တော်ယာဉ်အရောင်းဌာနမှတ်ပုံတင်လက်မှတ်

၂၅။

ကားအရောင်းပြခန်း

တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ကားအရောင်းပြခန်းအတွက်စိစစ်တင်ပြရန်
အကြောင်းကြားစာ

၂၆။

စက်သုံးဆီအရောင်း

ဆိုင်

သတ္တုတွင်း၀န်ကြီးဌာန

စက်သုံးဆီသိုလှောင်ကန်ခွင့်ပြုမိန့်

၂၇။

စက်သုံးဆီအရောင်း

ဆိုင်

စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန

စက်သုံးဆီရောင်းချခွင့်လိုင်စင်

၂၈။

ချောင်းကမ်းဘေး (အုတ်။သဲ၊ကျောက်၊ဝါး ဓနိ) စုပုံလုပ်ငန်းများ

ရေအရင်းမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

စုပုံခွန်ကောက်ခံခြင်းခွင့်ပြုချက်

၂၉။

စိုက်ပျိုးရေးပစ္စည်း

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်ဆည်မြောင်း၀န်ကြီးဌာန

စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းရောင်းချခွင့်

၃၀။

သင်္ဘောလွန်းကျင်းများ

သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ထွေ/အုပ်

လွန်းကျင်းမြေနေရာချထားသည့် ခွင့်ပြုချက်

၃၁။

သင်္ဘောလွန်းကျင်းများ

ရေအရင်းမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လွန်းကျင်းမြေနေရာ ချထားသည့်ခွင့်ပြုချက်

Website လိပ်စာ

https://www.ycdc.gov.mm