နိုင်ငံခြားသုံးငွေလုပ်ငန်းလိုင်စင်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း

ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

နိုင်ငံခြားသုံးငွေလုပ်ငန်းလိုင်စင်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း

နိုင်ငံခြားသုံးငွေလုပ်ငန်းလိုင်စင်များ ခွင့်ပြုထုတ်ပေးခြင်း

         မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနသည် နိုင်ငံခြားသုံးငွေ စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေနှင့်အညီ နိုင်ငံခြားသုံးငွေလုပ်ငန်းလိုင်စင်များကို စိစစ်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးလျက် ရှိပါသည်။ လိုင်စင်များသည် ထုတ်ပေးသည့်နေ့မှစ၍ (ငါးနှစ်) တိတိ သက်တမ်းရှိ၍ နောက်ထပ် (ငါးနှစ်) သက်တမ်းအတွက် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် လိုင်စင်သက်တမ်း မကုန်ဆုံးမီ တစ်လအလိုတွင် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံခြားသုံးငွေများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်

နိုင်ငံခြားသုံးငွေများ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ရရှိသူဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြားသုံးငွေလုပ်ငန်းအပါအဝင် နိုင်ငံခြားဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိသည့် ဘဏ်ကို ဆိုလိုသည်။ ယင်းလိုင်စင်ကို နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်များဖြစ်သည့် မြန်မာ့စီးပွားရေး ဘဏ်၊ မြန်မာနိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ်နှင့် မြန်မာ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်တို့အားလည်းကောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကဘဏ် (၁၉) ဘဏ်အား လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံခြားဘဏ်ခွဲ (၁၀) ဘဏ်အားလည်းကောင်း ထုတ်ပေးထား ပါသည်။ သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

ကနဦးလိုင်စင်ကြေး

သက်တမ်းတိုးလိုင်စင်ကြေး

ဒဏ်ကြေး (တစ်လ)

လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ခြင်း ဘဏ်ခွဲ(၁)ခုအတွက်

ကျပ်- ၂,၀၀၀,၀၀၀/-

   ကျပ်-၃၀၀,၀၀၀/-

   ကျပ်-၅၀,၀၀၀/-

          ကျပ်-၁,၀၀၀,၀၀၀

နိုင်ငံခြားငွေများ ဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ပေးခွင့်လိုင်စင်

နိုင်ငံခြားငွေများ ဝယ်ယူရောင်းချလဲလှယ်ပေးခွင့်လိုင်စင်ရရှိသူဆိုသည်မှာ နိုင်ငံခြား သုံးငွေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရာတွင် နိုင်ငံခြားငွေ ငွေသားနှင့် ခရီးသွားချက်လက်မှတ် များကိုသာလက်ခံဝယ်ယူရောင်းချခွင့်ရှိသူကိုဆိုသည်။ ယင်းလိုင်စင်ကို ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်များနှင့် ဘဏ်မဟုတ်သောကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများအား နိုင်ငံ ခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ၊စည်းမျဉ်းတို့တွင်ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ထုတ်ပေး ပါသည်။ သတ်မှတ်လိုင်စင် ကြေးများမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

(က)   ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘဏ်များ

ကနဦးလိုင်စင်ကြေး

သက်တမ်းတိုးလိုင်စင်ကြေး

ဒဏ်ကြေး (တစ်လ)

ကောင်တာအသစ်(၁)ခုတိုးချဲ့ခြင်းအတွက်

ကျပ်- ၅၀၀,၀၀၀/-

   ကျပ်-၂၀၀,၀၀၀/-

   ကျပ်-၅၀,၀၀၀/-

          ကျပ်-၅၀၀,၀၀၀

(ခ)     ဘဏ်မဟုတ်သောကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းများ

ကနဦးလိုင်စင်ကြေး

သက်တမ်းတိုးလိုင်စင်ကြေး

ဒဏ်ကြေး (တစ်လ)

ကောင်တာအသစ်(၁)ခုတိုးချဲ့ခြင်းအတွက်

ကျပ်- ၁,၀၀၀,၀၀၀/-

   ကျပ်-၂၀၀,၀၀၀/-

   ကျပ်-၅၀,၀၀၀/-

          ကျပ်-၅၀၀,၀၀၀

Website လိပ်စာ

http://www.cbm.gov.mm/content/issuing-foreign-exchange-dealer-licencesအထူးသတင်း