တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း


Ministry of Transport and Communications/ Naypyitaw / August 05, 2022


   ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သည့်                   e-Government လုပ်ငန်းရပ်များအတွက် ခေါ်ယူခဲ့သည့်တင်ဒါများ၏ တင်ဒါအောင်မြင်သူများ စာရင်းအား အောက်ပါအတိုင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာအပ်ပါသည်။

 

 

တင်ဒါ

အမှတ်စဉ်

လုပ်ငန်းအမည်

ရွေးချယ်ခံရသည့်ကုမ္ပဏီအမည်

ITCS - ၃၁/၂၀၂၂

Security Device (Fortimail) အတွက် License စရိတ်ပေးချေခြင်းလုပ်ငန်း

One Cloud Co.,Ltd

ITCS-
 ၃၂/၂၀၂၂

Gateway Device များအတွက် License စရိတ်ပေးချေခြင်း

One Cloud Co.,Ltd

ITCS-
၃၃ /၂၀၂၂

EDMS လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

United Info-Sec Co.,Ltd

ITCS-
၃၄/၂၀၂၂

Power, Network and Hardware Accessories များဝယ်ယူခြင်းနှင့် Installation & Configuration ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း (Turnkey)

 

One Cloud Co.,Ltd

ITCS-
၃၅/၂၀၂၂

Data Center Operation Services လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

One Cloud Co.,Ltd