ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး မှ M.S Pipe(8”x10”x12”) (၂၄၀)မီတာကို ဝယ်ယူရန် The NAVSYS Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း။


Ministry of Transport and Communications/ ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၂)ရက် / December 03, 2019


ပြည်တွင်းရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးမှ (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘဏ္ဍာနှစ်၊ ‌တွန်းရေယာဉ်သစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် တန်(၁၅၀၀)ကုန်တင် တွဲ(၂)စီး တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ် သော M.S Pipe(8”x10”x12”) (၂၄၀)မီတာကို အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူရာ The NAVSYS Co.,Ltd မှ တင်ဒါ အောင်မြင်ကြောင်း ကြေညာအပ်ပါသည်။