မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းနှင့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း


Union Government Office/ location / November 28, 2019


 မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။

​​​​​​​