မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်၊ မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနအတွက် လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း


Union Civil Service Board/ location / November 28, 2019


မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။

မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။

မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနအတွက် လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း

အသေးစိတ်အား download ရယူကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။

​​​​​​​
​​​​​​​