ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း(၁၅/၂၀၂၁)


Union Civil Service Board/ နေပြည်တော် / June 11, 2021


၉-၆-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် (၁၅/၂၀၂၁) အရ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် အဖွဲ့အစည်း (၈)ခုရှိ

ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးအဆိုပြုချက် (၁၃)ခုမှ ဝန်ကြီးဌာနအလိုက် သတ်မှတ်လုပ်သက်ပြည့်မီသည့် ဝန်ထမ်း(၈၆)ဦး၏ ရာထူးတိုးမြှင့်ခန့်ထားရန်သဘောတူညီခဲ့သည့်စာရင်းအား Download

ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။