သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှတ်၊ ၂ / ၂၀၂၀ Ministry of Information/ Naypyitaw / January 13, 2020