သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)တွင် ဒုတိယနှစ်သင်တန်းနှင့် တတိယနှစ်သင်တန်း အောင်/ရှုံးစာရင်းများထုတ်ပြန်ကြေညာ


Ministry of Cooperatives and Rural Development/ Naypyitaw / May 15, 2024


သန်လျင် မေ ၁၄

             သမဝါယမနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာတက္ကသိုလ်(သန်လျင်)၏ ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊ စတုတ္ထနှစ်၊ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာနှင့် မဟာတန်း(ပထမနှစ်)သင်တန်းများ၏ အောင်/ရှုံးစာရင်းများကို ၂၇-၄-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပြီး ၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်၊  ဒုတိယနှစ်နှင့် တတိယနှစ်သင်တန်းများ၏ အောင်/ရှုံးစာရင်းများအား ၁၄-၅-၂၀၂၄ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန် ကြေညာကြောင်း သတင်းရရှိသည်။