အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့က ၂၃ - ၁၁ - ၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ဗီဒီယိုဆက်သွယ်မှုစနစ်ဖြင့် ကြားနာရန်ချိန်းဆိုထားသည့် အမှုများအား ၂၄ - ၁၁ - ၂၀၂၂ ရက်နေ့သို့ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း-


Revenue Appellate Tribunal/ location / November 16, 2022
image


Download