အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့ထိ ဖြေဆိုသူနှင့် အောင်မြင်သူစာရင်း


Ministry of Labour/ ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ နေပြည်တော် / November 30, 2023


အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် 
၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၁) ရက်နေ့ထိဖြေဆိုသူနှင့် အောင်မြင်သူစာရင်း

Download