အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့အထိ ဖြေဆိုသူနှင့် အောင်မြင်သူစာရင်း


Ministry of Labour/ ရုံးအမှတ် (၅၁)၊ နေပြည်တော် / January 20, 2023


အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးအကဲဖြတ်ရာတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့အထိ ဖြေဆိုသူနှင့် အောင်မြင်သူစာရင်း အပြည်အစုံဖတ်ရှုရန်

Download