အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးနေရာများသို့ ဖြေဆိုရမည့် (အမည်စာရင်းနှင့် ရေးဖြေ/ လူတွေ့) အချိန်စာရင်းကြေညာခြင်း


Ministry of Sports and Youth Affairs/ Nay Pyi Taw / July 02, 2022


အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော (လစာနှုန်းကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူးနေရာများသို့ ဖြေဆိုရမည့် (အမည်စာရင်းနှင့် ရေးဖြေ/ လူတွေ့) အချိန်စာရင်းအား အသိပေးကြေညာခြင်း