လက်လီလက်ကားရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ကတ် လျှောက်ထားလာသော ကုမ္ပဏီများစာရင်း


Ministry of Commerce/ Naypyitaw / October 17, 2018


 

https://www.commerce.gov.mm/sites/default/files/ForWebSite_WholesaleRetail_.pdf