ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း


Union Civil Service Board/ နေပြည်တော် / December 14, 2018


ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများရှိ ဌာနတွင်းဝန်ထမ်း (လစာနှုန်း၊ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) နှင့်(လစာနှုန်း၊ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ )များအား ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်(လစာနှုန်း၊ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) လစ်လပ်ရာထူးနေရာများ၌ ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရေးအတွက် တင်ပြလာသည့်အဆိုပြုချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။