အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၇/၂၀၁၈


Ministry of Commerce/ NayPyiTaw / December 26, 2018


https://www.commerce.gov.mm/my/article/%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%AD%E1%80%94%E1%80%B9%E1%82%94%E1%80%B1%E1%81%BE%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%84%E1%80%AC%E1%80%85%E1%80%AC%E1%80%A1%E1%80%99%E1%80%BD%E1%80%90%E1%80%B9-%E1%81%85%E1%81%87%E1%81%82%E1%81%80%E1%81%81%E1%81%88