ရာထူးတိုးမြှင့်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်း


Union Civil Service Board/ Naypyidaw / January 10, 2019


ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အဖွဲ့အစည်းများရှိ ဌာနတွင်းဝန်ထမ်း (လစာနှုန်း၊ ၂၃၄၀၀၀-၂၀၀၀-၂၄၄၀၀၀) နှင့် (လစာနှုန်း၊ ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀ )များအား ပြန်တမ်းဝင်အရာရှိအဆင့်(လစာနှုန်း၊ ၂၇၅၀၀၀-၄၀၀၀-၂၉၅၀၀၀) လစ်လပ်ရာထူးနေရာများ၌ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးရေးအတွက် တင်ပြလာသည့် အဆိုပြုချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို download ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။