လက်လီ/လက်ကားရောင်းချခွင့်လုပ်ငန်းမှတ်ပုံတင်ကတ် ခွင့်ပြုထုတ်ပေးပြီးသောကုမ္ပဏီ (၁၁)ခုစာရင်း Ministry of Commerce/ Naypyidaw / April 03, 2019

https://www.commerce.gov.mm/sites/default/files/documents/2019/04/WholeSale%20Retail%20Co.pdf