စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေး ဥပဒေ ၂၀၁၉ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန/ Naypyitaw / May 15, 2019

https://www.commerce.gov.mm/sites/default/files/documents/2019/05/Consumer%20Protection%20Law.pdf