ရေကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ

ပို့ဆောင်ရေး

ရေကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ

 

ရေကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများကို www.motc.gov.mm/my/ရေကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်များ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။