ဝန်ဆောင်မှုများ

ပို့ဆောင်ရေး

၄၉ ဝန်ဆောင်မှုများ

သင်္ဘောသားများအထွက် သတင်းပို့လျှောက်ထားခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

L.S.A စစ်ဆေးခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ပြည်ပမှ တင်သွင်းသည့် ရေယာဉ်များမှတ်ပုံတင်လက်မှတ် ထုတ်ပေးခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating