ဝန်ဆောင်မှုများ

ပို့ဆောင်ရေး

၄၉ ဝန်ဆောင်မှုများ

OEW (MMU/MMMC) Workshop Skills Completion လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်း။

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

OEW (Others) / ETO Workshop Skills Completion လက်မှတ်ထုတ်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

Onboard Training Record Book အား အတည်ပြုလျှောက်ထားခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

လေယာဉ်လက်မှတ် ဝယ်ယူခြင်း

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    

မြန်မာ့သင်္ဘောကျင်းလုပ်ငန်းမှ ပေးနေသော ဝန်ဆောင်မှုများ

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

Rating    
အထူးသတင်း