နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ယာဉ်တိုက်ခိုက်မှုစာရင်း နှိုင်းယှဉ်ချက်အခြေပြဇယား Ministry of Transport and Communications/ / September 21, 2020