ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(က) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

(၁) မူဝါဒ/ဥပဒေ/အစည်းအဝေးဌာနခွဲ

(ကက) အစိုးရအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စ ရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ခခ ) အမိန့်နှင့်ညွှန်ကြားချက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဂဂ ) နိုင်ငံခြားဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃဃ) အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေး၊ လစဉ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး နှင့် (၃)လပတ်လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများကျင်းပခြင်း နှင့် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ငင ) လွှတ်တော်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( စစ ) ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆဆ) ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းခြင်း၊ ဥပဒေထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဇဇ ) အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်၏ လစဉ်အစီရင်ခံစာပြုစုတင်ပြခြင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့(၆)လပတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီရင်ခံ စာပြုစုတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(စျစျ) အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်၏ ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ညည) ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်ပြုစုခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဋဋ ) အခြားပေးအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(၂) အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့/ငွေစာရင်းဌာနခွဲ

(ကက) ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းရေးဆွဲခြင်းကိစ္စရပ်များ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ခခ ) ဖြည့်စွက်ငွေစာရင်းရေးဆွဲခြင်းကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း
( ဂဂ ) တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ တွင်ပါဝင်သော ဌာန ဆိုင်ရာများ၏ငွေစာရင်းကိစ္စရပ်များအားဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဃဃ) တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဝန်ကြီးများ၏ မော်တော်ယာဉ် ကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ငင ) တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ပိုင်မော်တော်ယာဉ်ကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( စစ ) ယာဉ်မောင်းများလစာတောင်းခံခြင်း/ထုတ်ပေးခြင်းကိစ္စရပ်များ အားဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(ဆဆ) ဥယျာဉ်မှူး၊ အိမ်အကူတို့၏ လစာများထုတ်ပေးခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
( ဇဇ ) အခြားပေးအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ခ) လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

(၁) လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသွားလာခြင်း ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၂) ထက်၊ အောက်ဌာနများ၊ ဘေးနံဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ချက် များ ကို ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်ပြနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၃) တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ဝန်ကြီးအချင်းချင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်း တို့နှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ အထက်ဌာနများ၊ လက်အောက် ဌာနများနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄) ဝန်ကြီးများမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများ၊ ဝန်ကြီးဌာနချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့်အစည်းအဝေးများနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် တက်ရောက်၍ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများအတွက် တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၅) တိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၆) တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ရုံးနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများအား ပေါင်းစပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၇) တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်ရုံးနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများအား ပေါင်းစပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၈) အကျဉ်းဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၉) လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၀) အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၁) မီးသတ်ဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၂) အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နှင့် ၎င်းကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိ တပ်ရင်း/ တပ်ဖွဲ့များနှင့် ဆက်စပ်ဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၃) မြို့ရွာများပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအား ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၄) အရေးကြီးပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ခရီးစဉ်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ကိစ္စရပ်များဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၅) အခြားပေးအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ၅

( ဂ) စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

(၁) စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသွားလာခြင်း ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၂) ထက်၊ အောက်ဌာနများ၊ ဘေးနံဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက် ချက် များ ကို ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်ပြနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၃) တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ဝန်ကြီးအချင်းချင်း၊ ဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်း တို့နှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ အထက်ဌာနများ၊ လက်အောက် ဌာနများနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄) ဝန်ကြီးများမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများ၊ ဝန်ကြီးဌာနချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့်အစည်းအဝေးများနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် တက်ရောက်၍ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများအတွက် တက်ရောက်ဆွေးနွေး နိုင်ရန် ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၅) စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက် ခြင်း၊
(၆) စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၇) ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၈) ပြည်တွင်းအခွန်းများဦးစီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၉) စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၀) မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်နှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၁) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်း များအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၂) ငွေရေးကြေးရေးကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်း များအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၃) အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၄) မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်နှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၅) ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၆) ပင်စင်ဦးစီးဌာနနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၇) မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၈) အခြားပေးအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဃ) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

(၁) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသွားလာခြင်းကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၂) ထက်၊အောက်ဌာနများ၊ ဘေးနံဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ချက် များကို ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်ပြနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၃) တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ဝန်ကြီးအချင်းချင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန အချင်းချင်း တို့နှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ အထက်ဌာနများ၊ လက်အောက် ဌာနများနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄) ဝန်ကြီးများမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများ၊ ဝန်ကြီးဌာနချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့်အစည်းအဝေးများနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် တက်ရောက်၍ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများအတွက် တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၅) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ တာဝန်ခံကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၆) တိုင်းဒေသကြီးလယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီ လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၇) တိုင်းဒေသကြီးလယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမှုများ ပြန်လည် စိစစ်ရေးကော်မတီလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၈) တိုင်းဒေသကြီးမြေလွတ်၊ မြေလပ်နှင့် မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၉) အခြားပေးအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( င) လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးရုံး၏ လုပ်ငန်း တာဝန်များအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

(၁) လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသွားလာခြင်းကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၂) ထက်၊အောက်ဌာနများ၊ ဘေးနံဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ချက် များကို ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်ပြနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၃) တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ဝန်ကြီးအချင်းချင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန အချင်းချင်း တို့နှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ အထက်ဌာနများ၊ လက်အောက် ဌာနများနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄) ဝန်ကြီးများမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများ၊ ဝန်ကြီးဌာနချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့်အစည်းအဝေးများနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် တက်ရောက်၍ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများအတွက် တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၅) မြန်မာ့လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၆) စက်မှုကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၇) မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၈) စက်မှုဇုန်များ၊ စက်ရုံများ၊ ရေနံမြေ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့မြေတို့နှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ (၉) အခြားပေးအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( စ) စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြ အပ်ပါသည်-

(၁) စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသွားလာခြင်းကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၂) ထက်၊အောက်ဌာနများ၊ ဘေးနံဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ချက် များကို ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်ပြနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၃) တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ဝန်ကြီးအချင်းချင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန အချင်းချင်း တို့နှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ အထက်ဌာနများ၊ လက်အောက် ဌာနများနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄) ဝန်ကြီးများမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများ၊ ဝန်ကြီးဌာနချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့်အစည်းအဝေးများနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် တက်ရောက်၍ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများအတွက် တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၅) စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့အဆင့်ဆင့်နှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၆) သာသနာရေးဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၇) ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်း များအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၈) ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်း များအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၉) ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့်အမျိုးသားပြတိုက်နှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်း များအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၀) အခြားပေးအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊

(ဆ) လူမှုရေးဝန်ကြီးရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

(၁) လူမှုရေးဝန်ကြီး၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသွားလာခြင်းကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၂) ထက်၊အောက်ဌာနများ၊ ဘေးနံဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ချက် များကို ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်ပြနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၃) တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ဝန်ကြီးအချင်းချင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန အချင်းချင်း တို့နှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ အထက်ဌာနများ၊ လက်အောက် ဌာနများနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄) ဝန်ကြီးများမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများ၊ ဝန်ကြီးဌာနချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့်အစည်းအဝေးများနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် တက်ရောက်၍ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများအတွက် တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၅) ပညာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၆) ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၇) လူမှုဝန်ထမ်း၊ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၈) အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၉) ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့မှခေါ်ယူသည့် စာမေးပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများအား ကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၁၀) အခြားပေးအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊

( ဇ) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးရုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

(၁) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး(၂)ဦး၏ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပ ခရီးသွားလာ ခြင်းကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၂) ထက်၊အောက်ဌာနများ၊ ဘေးနံဌာနများနှင့် ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ချက် များကို ဝန်ကြီးချုပ်ထံ တင်ပြနိုင်ရန် စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၃) တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ဝန်ကြီးအချင်းချင်း၊ ဝန်ကြီးဌာန အချင်းချင်း တို့နှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ အထက်ဌာနများ၊ လက်အောက် ဌာနများနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရမည့်ကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၄) ဝန်ကြီးများမှ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများ၊ ဝန်ကြီးဌာနချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့်အစည်းအဝေးများနှင့် ဝန်ကြီးချုပ် တက်ရောက်၍ ဦးဆောင်ကျင်းပသည့် အစည်းအဝေးများအတွက် တက်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ရန် ရုံးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၅) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာပြည်ထောင်စု၀န်ကြီးဌာနနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများအားဆောင်ရွက်ခြင်း၊
(၆) အခြားပေးအပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊

ဖွဲ့စည်းပုံ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ လက်အောက်ရှိ ဌာန/ခွဲများ နှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များ အား အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်-

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ လက်အောက်ရှိ ဌာန/ခွဲများ

(က) ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး
( ခ) လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးရုံး
( ဂ) စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးရုံး
(ဃ) စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးရုံး
( င) လျှပ်စစ်၊စွမ်းအင်၊စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးရုံး
( စ) စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးရုံး
(ဆ) လူမှုရေးဝန်ကြီးရုံး
( ဇ) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးရုံး

Website လိပ်စာ

www.ayeyarwadyregion.gov.mm