သမဝါယမနှင့် ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဆောင်းဒါး ရက်ကန်းနှင့် အသက်မွေးပညာသိပ္ပံ

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Jun 21,2022


Read more

ကျေးလက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အရေးကြီးသည့် အိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Jun 21,2022


Read more

“နဂါးခေါင်းအလှည့်ပထဝီစီးပွားရေး”

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

"COVID-19 ကြောင့် စီးပွားရေးထိခိုက်မှုများအား ကုစားခြင်း"

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများ အပိုင်း (၅) "ခေတ်မီလာသည့် ဥပဒေ"

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများ အပိုင်း (၄) "ဒုတိယမျိုးဆက်ဥပဒေ"

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများ အပိုင်း (၃) "ပွတ်တိုက်မှုများခဲ့တဲ့ ဥပဒေ"

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများ အပိုင်း (၂) "အဟောင်းထက် ကောင်းလာတဲ့အသစ်"

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

“မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများ အပိုင်း(၁) သမိုင်းကြောင်းကို တူးဆွခြင်း”

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more