“နဂါးခေါင်းအလှည့်ပထဝီစီးပွားရေး”

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

"COVID-19 ကြောင့် စီးပွားရေးထိခိုက်မှုများအား ကုစားခြင်း"

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများ အပိုင်း (၅) "ခေတ်မီလာသည့် ဥပဒေ"

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများ အပိုင်း (၄) "ဒုတိယမျိုးဆက်ဥပဒေ"

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများ အပိုင်း (၃) "ပွတ်တိုက်မှုများခဲ့တဲ့ ဥပဒေ"

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများ အပိုင်း (၂) "အဟောင်းထက် ကောင်းလာတဲ့အသစ်"

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

“မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေများ အပိုင်း(၁) သမိုင်းကြောင်းကို တူးဆွခြင်း”

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

အစိုးရလား၊ ပုဂ္ဂလိကလား?

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more

ကုမ္ပဏီထောင်ပြီးဘယ်လို အလုပ်လုပ်ကြမှာလဲ?

Ministry of Investment and Foreign Economic Relations

Jun 23,2021


Read more