မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

စီးပွားရေး

မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်က ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း

ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ်အတွင်းနှင့် ဆိပ်ကမ်းနယ်နိမိတ် ပြင်ပတွင်ရှိ သော တည်ဆောက်ပြီး၊ တည်ဆောက်ဆဲ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းတံတား များနှင့် ကမ်းရိုးတန်းသွားဆိပ်ကမ်း တံတား များမှ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းပြီးစီးပြီးနောက် ဆိပ်ကမ်း ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် လျှောက်ထား ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

 

 • ဝန်ဆောင်ခ

လိုင်စင်သက်တမ်းမှာ (၅)နှစ်ဖြစ်ပါသည်။

လိုင်စင်ကြေးမှာ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာသင်္ဘောကြီးများ ဆိုက်ကပ်သည့် ဆိပ်ကမ်း တံတားတစ်ခုအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၂)သောင်းဖြစ်ပြီး ကမ်းရိုးတန်းသွားရေယာဉ်များ ဆိုက်ကပ်သည့် ဆိပ်ကမ်းတံတား တစ်ခုအတွက် ကျပ်ငွေ သိန်း(၅၀) ဖြစ်ပါသည်။

 

 • လိုအပ်သောစာရွက် စာတမ်းများ

(၁)   ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အထောက်အထားနှင့် ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းပုံ

(၂)   ဆိပ်ကမ်းဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက် ဌာနများ၏ ထောက်ခံ ချက် (မိတ္တူ) ပုံစံများ သို့မဟုတ်  သဘောတူစာချုပ်(မိတ္တူ)

(၃)   ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်ရာတွင် နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွှန်းများ နှင့်အညီ ရေးဆွဲထားသည့် ဒီဇိုင်းပုံစံများ၊ ဒီဇိုင်းသက်တမ်းနှင့် ဆိပ်ခံတံတား ရှေ့ ရေအနက်တိုင်းတာထားသော ရေပုံ

(၄)   အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းတံတားဖြစ်ပါက ရေကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ပေးထားသော Certificate for STATEMENT OF COMPLIANCE OF PORT FACILITY

(၅)   စက်သုံးဆီ တင်/ချ တံတားဖြစ်ပါက Port Security Facilities Plan နှင့် Oil Spill Contingency Plan

(၆)   ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် တံတားအရှည်၊ လွင်ပြင် အကျယ်အဝန်း၊ အသုံးပြုမည့် စက်/ကိရိယာများနှင့် လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မည့် အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ (Conceptual Operation Plan)

(၇)   ကုန်ကိုင်တွယ်စက်ကိရိယာများအား အမျိုးအစားအလိုက်၊ အသေးစိတ် အချက်အလက်၊ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အရေ အတွက် (မူလထုတ်လုပ် သည့် နိုင်ငံ/ ကုမ္ပဏီမှ ပေးပို့ထား သည့် အချက်အလက်များဖြင့်)

(၈)   ဆိပ်ကမ်းတံတား၏ ကုန်ကိုင်တွယ်မည့် သတ်မှတ် အမျိုး အစား အလိုက် (အထွေထွေကုန်စည် / ကုန်သေတ္တာ / အခြား) ဒီဇိုင်းအရ ကိုင်တွယ်နိုင်မှု ပမာဏ

(၉)   ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် နေသည့် စနစ် (B.O.T/ J.V / မိမိပိုင်မြေ)နှင့် သက်တမ်းကာလ

(၁၀) တည်ဆောက်ပြီးစီးသည့် ခုနှစ်

(၁၁) ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း စတင်သည့်နေ့

(၁၂) ကုန်ကိုင်တွယ် စက်ကိရိယာများအား စတင်(သို့မဟုတ်) ဆက်လက် သုံးစွဲခွင့်ပြုကြောင်း မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ ဌာန၏ ထောက်ခံချက်

(၁၃) လျှပ်စစ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝနှင့်ပတ်သက်၍ စတင် (သို့မဟုတ်) ဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်၊ ခွင့်ပြုကြောင်း မြန်မာ့ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာန၏ ထောက်ခံ ချက်

(၁၄)   ဆိပ်ခံတံတားနှင့် ဆက်စပ်အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက် ထားခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ မြို့ပြ အင်ဂျင်နီယာ ဌာန၏ ထောက်ခံချက်

 

 • လျှောက်ထားရန် အဆင့်မျာ

အဆင့်(၁)     - တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းပြီးစီးပြီးနောက် ဆိပ်ကမ်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့်လိုင်စင် လျှောက်ထားရာတွင် အထက်ဖော်ပြပါ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံအောင် ဆောင်ရွက်ပြီး မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်ထံသို့ တင်ပြလျှောက် ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အဆင့်(၂)     - ထိုမှတစ်ဆင့် သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်း ချက်များနှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိ-မရှိကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ ဆိပ်ကမ်းသို့ သွားရောက် ၍ ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု စစ်ဆေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

အဆင့်(၃)    - သတ်မှတ်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကိုက်ညီမှု ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာဆိပ်ကမ်းသည် ဆိပ်ကမ်းလိုင်စင်ကြေးကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်၊ စာရင်းဌာနသို့ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး လိုင်စင်ကြေးပေးသွင်း ပြီးပါက ဆိပ်ကမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခွင့် လိုင်စင်ကို ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။

 

 • ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့်ဌာနအား ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ

အမှတ်(၁၀)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

 

 • ဝန်ဆောင်မှုရရှိမည့် တည်နေရာများ

​​​​​​​မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ အမှတ်(၁၀)၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

 

 • ဝဘ်ဆိုက်လိပ်စာ

​​​​​​​http://www.mpa.gov.mm  • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၏ ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်


   • Publisher :ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
   • Publication Date : 26-02-2019
   • Pages :71
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးလမ်းပြမြေပုံ


   • Publisher :ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကော်မတီ
   • Publication Date : 21-02-2019
   • Pages :26
   • Language : English/ မြန်မာ
   • Download
  • ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ခရိုင်/ မြို့နယ် ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ


   • Publisher :ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
   • Publication Date : 26-02-2019
   • Pages :
   • Language : မြန်မာ
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ

အထူးသတင်း
 • တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံ တွေ့ဆုံ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေဆွေးနွေး
 •           
 • ကုန်းလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်မှု လျင်မြန်ချောမွေ့စေရေး အမျိုးသားကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပ
 •           
 • တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့်အဖွဲ့ အန်ရွှမ်းမြို့သို့ ရောက်ရှိလေ့လာ
 •           
 • ဒုတိယမြို့တော်ဝန် နေရာအတွက် မဲဆန္ဒနယ်(၃)မှ မြို့တော်ကော်မတီဝင်အဖြစ် ရွေးကောက် တင်မြှောက် ခံရသည့် ဦးစိုးလွင်အား ရွေးချယ်တင်မြှောက်
 •           
 • တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက AA အဖွဲ့ သိုဝှက်ထားသော ရိက္ခာပစ္စည်းများ ရှာဖွေတွေ့ရှိ
 •           
 • မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံသံရုံးက ၂၀၁၉ ခုနှစ် သင်္ကြန်ကြိုဆိုပွဲ ကျင်းပ
 •           
 • ဒုတိယဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်သူ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်ခြားစောင့်တပ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
 •           
 • သင်္ကြန်ကာလအကြိုနေရပ်ပြန်ပြည်သူများ၊ အန္တရာယ်ကင်းစွာသွားလာနိုင်ရေးပညာပေး ဆောင်ရွက်
 •           
 • GAVI ဘုတ်အဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးနှင့် (၅၂) ကြိမ်မြောက် လူဦးရေနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု ကော်မရှင် အစည်းအဝေးတို့သို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေး တက်ရောက်
 •           
 • မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ် မြောက်ဦးမြို့ရှိ အမှတ်(၃၁) လုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ တပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့် မိသားစုများအား တွေ့ဆုံအားပေးစကားပြောကြားပြီး လိုအပ်သည်များ ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေး
 •