အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများ

အသေးစား၊ အလတ်စား လုပ်ငန်းများ

  • နိုင်ငံတော်၏ စီးပွားရေးမူဝါဒ


   • Publisher :စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 29-07-2016
   • Pages :3
   • Language : မြန်မာ
   • Download
  • အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနည်းဥပဒေများ


   • Publisher :စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
   • Publication Date : 13-10-2016
   • Pages :26
   • Language : Myanmar
   • Download
  • အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဥပဒေ


   • Publisher :ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်
   • Publication Date : 09-04-2015
   • Pages :24
   • Language : Myanmar
   • Download
ဆက်လက်ကြည့်ရှုရန်

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ

အချက်အလက်များ မရှိသေးပါ

An error occurred while processing the template.
The following has evaluated to null or missing:
==> vacancyType [in template "20116#20152#85618" at line 47, column 39]

----
Tip: If the failing expression is known to be legally refer to something that's sometimes null or missing, either specify a default value like myOptionalVar!myDefault, or use <#if myOptionalVar??>when-present<#else>when-missing</#if>. (These only cover the last step of the expression; to cover the whole expression, use parenthesis: (myOptionalVar.foo)!myDefault, (myOptionalVar.foo)??
----

----
FTL stack trace ("~" means nesting-related):
	- Failed at: #if (vacancyType == value1) [in template "20116#20152#85618" at line 47, column 33]
----
1<#assign categoryProperty = serviceLocator.findService("com.liferay.asset.kernel.service.AssetCategoryPropertyLocalService") /> 
2	  
3<#assign friendlyUrl = layout.getFriendlyURL() /> 
4	<#assign  
5		service= serviceLocator.findService("service.service.UtilLocalService")  
6		base32Service= serviceLocator.findService("mnp.custom.service.base32.Base32Service") 
7	/> 
8	<#assign friendlyUrlEncode = base32Service.encodeBase32(friendlyUrl) /> 
9	<#assign listCategoryId = service.getCategoryByFriendlyUrlAsLocal(friendlyUrlEncode) /> 
10	<#assign categoryId = listCategoryId[0]!someDefault> 
11	<#assign listCategoryProperty = categoryProperty.getCategoryProperties(categoryId) /> 
12	<#assign value = "" /> 
13	<#list listCategoryProperty as categoryProperty> 
14		<#if categoryProperty.getKey() == "viewAllVacancy" > 
15			<#assign value = base32Service.decodeBase32(categoryProperty.getValue())> 
16		</#if> 
17	</#list> 
18 
19<#if entries?has_content> 
20	<#list entries as curEntry> 
21		<#assign rootElement = saxReaderUtil.read(curEntry.getAssetRenderer().getArticle().getContentByLocale(locale)).getRootElement() 
22				 title = curEntry.getTitle(locale) 
23		/> 
24		<#assign assetRenderer = curEntry.getAssetRenderer() /> 
25		<#list rootElement.elements() as dynamicElement> 
26			<#if "closingDate" == dynamicElement.attributeValue("name") > 
27				<#assign closingDate = dynamicElement.element("dynamic-content").getData()> 
28			</#if> 
29			<#if "vacancyType" == dynamicElement.attributeValue("name") > 
30  				<#assign vacancyType = dynamicElement.element("dynamic-content").getData()> 
31  		</#if> 
32  		<#if "link" == dynamicElement.attributeValue("name") > 
33  				<#assign link = dynamicElement.element("dynamic-content").getData()> 
34  		</#if> 
35  		<#if "upload" == dynamicElement.attributeValue("name") > 
36  				<#assign upload = dynamicElement.element("dynamic-content").getData()> 
37  		</#if> 
38		</#list> 
39			 <ul class="Opportunitieslists"> 
40				<li><span class="icon icon-combined-shape-1"></span></li> 
41				<li> 
42				  <#assign  
43						value1= '["value 1"]' 
44						value2='["value 2"]' 
45						url ="#" 
46					 /> 
47  				<#if (vacancyType == value1)> 
48  					<#assign url = link> 
49  				<#elseif (vacancyType == value2)> 
50  			    <#assign url = upload> 
51  				</#if> 
52					<a href="${url}" target="_blank"><h2 class="fontsize18 midheight">${title}</h2></a><br/> 
53					<#assign  
54            assetCategories = curEntry.getCategories() 
55            ministry="" 
56           /> 
57          <#if assetCategories?has_content> 
58          	<#list assetCategories as category> 
59          	 <#assign vocabularyId = category.getVocabularyId() > 
60          	  <#if (vocabularyId == 80291) > 
61          			<#assign ministry = category.getTitle(locale) > 
62          			<#break> 
63          	  </#if> 
64          	</#list> 
65          	<#if (ministry !="") > 
66          		<span class="redcolor"><b>${themeDisplay.translate("mnp-label-agency")}&nbsp;&nbsp;:</b></span>&nbsp;<span class="redcolor">${ministry}</span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
67          	<#else> 
68          		<span class="redcolor"><b>${themeDisplay.translate("mnp-label-agency")}&nbsp;&nbsp;:</b></span>&nbsp; 
69          	</#if> 
70          </#if> 
71					<span class="redcolor"><b>${themeDisplay.translate("mnp-closing-date")}&nbsp;&nbsp;:</b></span>&nbsp;<span class="redcolor">${closingDate?string}</span> 
72				</li> 
73			 </ul> 
74	</#list><a href="${value}" class="btn goldbg midtopmargin">${themeDisplay.translate("mnp-explore-more")}</a> 
75<#else> 
76<h1>${themeDisplay.translate("mnp-no-data-available")}</h1> 
77</#if> 
အထူးသတင်း

မူလတန်းပညာရေးဟာ ပညာရေးစနစ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အခြေခံအုတ်မြစ်