ဆိုင်းဘုတ်တပ်ဆင်ခွင့် သက်တမ်းတိုးလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်

ဆိုင်းဘုတ်တပ်ဆင်ခွင့် သက်တမ်းတိုးလိုင်စင် လျှောက်ထားခြင်


Yangon City Development Committee / September 29, 2021

အောက်ပါ website မှ လျောက်ထားနိုင်ပါသည်

လျှောက်ထားရန် Website လိပ်စာ

https://app.ycdc.gov.mm/

FAQs

HOT NEWS
January 4,