နေရောင်ကာတပ်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

နေရောင်ကာတပ်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း


Yangon City Development Committee / September 29, 2021

နေရောင်ကာတပ်ဆင်ခွင့် လျှောက်ထားခြင်း

၁။ Online မှနေရောင်ကာတပ်ဆင်ခွင့်လျှောက်ထားရာတွင် လုပ်ငန်းရှင်အနေ ဖြင့်အောက်ဖော်ပြပါအချက်များ၊ အထောက်အထားများအား ပူးတွဲတင်ပြရပါမည်-

 • နေရောင်ကာပုံကြမ်း။
 • နေရောင်ကာတပ်ဆင်မည့် ဆိုင်ခန်းဓါတ်ပုံ။
 • နေရောင်ကာအရွယ်အစား။
 • တာဝန်ခံအရာရှိ၏စစ်ဆေးချက်။
 • ဆိုင်ခန်းနေရာချထားခြင်း(ပါမစ်)မိတ္တူ။
 • ဆိုင်ခန်းငှားရမ်းထားပါက စာချုပ်မိတ္တူ။

 

၂။ နေရောင်ကာတပ်ဆင်ရာတွင် အောက်ပါစည်းကမ်းချက်များလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်-

 • သပ်ရပ်စနစ်ကျသောနေရောင်ကာဖြစ်စေရန်။
 • နေရောင်ကာတပ်ဆင်ခြင်းကို နေရောင်ခြည်ကျရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်အတွက်သာပြုလုပ်ရန်။
 • စည်ပင်မြေပေါ်တွင် နေရောင်ကာအမိုးတိုင်စိုက်ထူခြင်း၊ ဘေးတစ်ဘက်တစ်ချက်အကာအရံပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အခန်းဖွဲ့ကျူးကျော်မှုများ မပြုလုပ်ရန်။
 • ဌာနမှညွှန်ကြားပါက(၂၄)နာရီအတွင်း ဖြုတ်သိမ်းဖယ်ရှားရန်။
 • နေရောင်ကာတပ်ဆင်ပြီးစီးမှုအား ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းနှင့်တကွ ပြန်လည်တင်ပြရန်။

 

၃။ Online Application လက်ခံရရှိပါက သက်ဆိုင်ရာစခန်းကွပ်ကဲမှုရုံးမှ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမည့်ရက်အား အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းသို့ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးစဉ်ထပ်မံတင်ပြရန် အထောက်အထားများလိုအပ်ပါက တစ်ပြိုင်တည်းတောင်းခံပါမည်။

 

၄။ အချက်အလက်ပြည့်စုံပြီး လိုအပ်ချက်မရှိပါက ယင်းရက်မှ(၁)ပတ်အတွင်း (ရုံးပိတ်ရက်မပါ) နေရောင်ကာတပ်ဆင်ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားမည်။

Website လိပ်စာ

https://app.ycdc.gov.mm/

FAQs