ဝန်ဆောင်မှု (အော့ဖ်လိုင်း) - ၅၄ ခု

ငွေစာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း (မြန်မာကျပ်/နိုင်ငံခြားငွေ)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

Rating

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 09, 2018

Rating

ပင်စင်အကျိုးခံစားခွင့်ပေးခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

Rating

ပို့ကုန်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

Rating

သွင်းကုန်(Bill) လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

Rating

သွင်းကုန်ငွေလွှဲစာတမ်းဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

Rating

ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

Rating

ဘဏ်၏ကာလတိုချေးငွေလုပ်ငန်း (Short-term Financing)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

Rating

ဘဏ်၏ကုန်သွယ်မှုချေးငွေလုပ်ငန်း (Short-term Trade Financing)

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန / April 19, 2018

Rating