အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၂၇၇ ခုရှိပါသည်

ဌာနအမည် : ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇ - ၃၄၃၀၀၁၄၊ ၀၆၇ - ၃၄၃၀၀၄၃

အီးမေးလ်လိပ်စာ : ir.officeofthedg.mm@gmail.com, messenger.ird@e-mopf.gov.mm

လိပ်စာ : ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၁-၆၅၈၁၀၂၊ ၀၁- ၆၅၈၁၀၃

အီးမေးလ်လိပ်စာ : dica.ip.mm@gmail.com, dica@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : အမှတ် (၁)၊ သစ္စာလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇ - ၃၄၀၇၁၄၇

အီးမေးလ်လိပ်စာ : -

လိပ်စာ : နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၀န်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၉ - ၄၉၂၀၁၈၇၈

အီးမေးလ်လိပ်စာ : info@construction.gov.mm

လိပ်စာ : ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁၁)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : အဆောက်အဦ ဦးစီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၄၀၇၅၈၁

အီးမေးလ်လိပ်စာ : dg_office.building@construction.gov.mm

လိပ်စာ : အဆောက်အဦ ဦးစီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၄၀)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : လမ်းဦးစီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၄၀၇၂၀၄

အီးမေးလ်လိပ်စာ : dg.doh@construction.gov.mm

လိပ်စာ : လမ်းဦးစီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁၁)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : တံတားဦးစီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၃၄၀၇၀၆၉

အီးမေးလ်လိပ်စာ : dg.dob@construction.gov.mm

လိပ်စာ : တံတားဦးစီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁၁)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၃၄၀၇၂၂၄

အီးမေးလ်လိပ်စာ : duhdit@gmail.com

လိပ်စာ : မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၄၀)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇-၃၄၀၇၁၆၆

အီးမေးလ်လိပ်စာ : dg.drrd@construction.gov.mm

လိပ်စာ : ကျေးလက်လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁၁)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇ - ၃၄၀၄၁၁၅

အီးမေးလ်လိပ်စာ : mswr@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၂၃)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇ - ၃၄၀၄၁၇၇

အီးမေးလ်လိပ်စာ : socialwelfare.mm@gmail.com

လိပ်စာ : လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၃)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇−၄၀၄၁၁၃

အီးမေးလ်လိပ်စာ :

လိပ်စာ : ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၂၃)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇ - ၄၀၆၀၅၆၊ ၀၆၇ - ၄၀၆၀၅၉

အီးမေးလ်လိပ်စာ : mohtmail@gmail.com

လိပ်စာ : ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၃)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇ - ၄၀၆၄၆၆၊ ၀၆၇ - ၄၀၆၄၅၇

အီးမေးလ်လိပ်စာ : director.hr.moht@gmail.com

လိပ်စာ : အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်လူ့အရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၃)၊ နေပြည်တော်။

ဌာနအမည် : မူဝါဒရေးရာဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၇ - ၄၀၆၁၃၆၊ ၀၆၇ - ၄၀၆၄၅၃

အီးမေးလ်လိပ်စာ : director.policy.moht@gmail.com

လိပ်စာ : မူဝါဒရေးရာဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၃၃)၊ နေပြည်တော်။