စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသို့ လာရောက်သူများနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ တိုင်းဒေသကြီးပြင်ပသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများ သိရှိလိုက်နာရန် အသိပေးကြေညာချက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးသို့ လာရောက်သူများနှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှ တိုင်းဒေသကြီးပြင်ပသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများ သိရှိလိုက်နာရန် အသိပေးကြေညာချက်

Sagaing Region Government/ Monywa / September 11, 2020
logo
ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ

အထူးသတင်း