အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးခြင်း


Ministry of Labour / April 10, 2018

အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများ အခြေခံသိသင့်သည့်အချက်များ

ဤဥပဒေအရ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား အငြင်းပွားမှုများအား အောက်ပါအတိုင်း ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်-

(က) စက်ရုံတွင်း လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းထားပါက ၄င်းကော်မတီ ဖြင့် ရှေးဦးစွာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခြင်း၊

(ခ) ပြေလည်မှုမရရှိပါက မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြ တိုင်ကြား နိုင်ပြီး အဆိုပါအဖွဲ့က ဖြေရှင်း၍ ပြေလည်မှုရရှိပါက နှစ်ဖက်သဘောတူ စာချုပ် ချုပ်ဆိုပေးခြင်း၊

(ဂ) မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့တွင် ပြေလည်မှုမရရှိပါက ခုံသမာဓိအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း၊

(ဃ) ခုံသမာဓိအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ပေးခြင်း၊

(င) ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျေနပ်မှုမရှိပါက ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ လျှောက်ထားနိုင်ပြီး အဆိုပါအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ပေးခြင်း၊

ဝန်ဆောင်ခ

အခမဲ့

လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများ

၂၀၁၂ခုနှစ်၊ အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေး နည်းဥပ ဒေတွင် ပြဋ္ဌာန်းထားသော သတ်မှတ်ပုံစံများ

လျှောက်ထားပုံအဆင့်ဆင့်

အဆင့် ၁

လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေးကော်မတီဖြင့် ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းခြင်း

အလုပ်သမား ၃၀ ဦး နှင့်အထက် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်စုပေါင်းသဘောတူညီချက်ကို  ဆွေးနွေးရရှိနိုင်ရန်  အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းရှိပါက အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်း တစ်ခုချင်းက အဆိုပြုသည့် အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးစီနှင့် အလုပ်သမား ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေနှင့် အရေအတွက်တူညီသည့်အလုပ်ရှင် ကိုယ်စား လှယ်တို့ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းကော်မတီဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်းနှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့စည်းမရှိပါက အလုပ်သမားများက ရွေးချယ်ပေးသော အလုပ်သမားကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးနှင့် အလုပ်ရှင် ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသောလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းရေးကော်မတီဖြင့်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခြင်း (လျှောက်ထားလွှာပုံစံမလိုပါ)

အဆင့် ၂

အလုပ်သမား (သို့) အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းဘက်ကဖြစ်စေ၊ အလုပ်ရှင်ဘက်ကဖြစ်စေ တင်ပြသည့် တောင်းဆိုချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်း ရေးကော်မတီ၌ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရာတွင် ပြေငြိမ်းမှုမရရှိပါက အလုပ်ရှင် သို့မဟုတ် အလုပ်သမားသည် သက်ဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့သို့ နည်းဥပဒေပါ ပုံစံ(၃)ဖြင့် တိုင်ကြားနိုင်ခြင်း(ပုံစံ-၃ ပူးတွဲလျက်)

အဆင့် ၃

မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ဖြင့် ဖျန်ဖြေရာတွင် ပြေငြိမ်းမှုမရှိပါက ခုံသမာဓိအဖွဲ့သို့ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူးမှ သုံးသပ်ချက်နှင့်တကွ ပုံစံ(၅)ဖြင့် လွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း၊ (အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားမှ လျှောက်ထားရန် မလိုအပ်ပါ) (ပုံစံ-၅ ပူးတွဲလျက်)

အဆင့် ၄

ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုလွှာ၊ ချေပလွှာများကို နည်းဥပဒေပါ သတ်မှတ်ပုံစံ(၇)ဖြင့် ပေးပို့ရန် ညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီ တောင်းဆိုသူ နှင့် တောင်းဆိုခြင်းခံရသူတို့က ဖြည့်စွက်ပေး ပို့ရမည်ဖြစ်ပြီး ခုံသမာဓိ အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ခွဲမှ ကြားနာစစ်ဆေး ၍ ခုံသမာဓိအဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ချက်ချ မှတ်ခြင်း၊ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျေနပ်မှုမရှိသောအငြင်း ပွားသူများသည် ခုံသမာဓိအဖွဲ့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လက်ခံရရှိသည့် နေ့မှ တရားဝင်ရုံးပိတ်ရက်များမပါ (၇)ရက်အတွင်း ခုံသမာဓိကောင် စီသို့ လျှောက်ထားနိုင်ခြင်း (ပုံစံ-၇ ပူးတွဲလျက်)

အဆင့်၅

ခုံသမာဓိကောင်စီသည် လက်ခံရရှိသည့် အငြင်းပွားမှုအား ခုံအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း ၍ ကြားနာစစ်ဆေးဆုံးဖြတ်ခြင်း၊

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

ရုံးချုပ်၊ နေပြည်တော်

လိပ်စာ− ရုံးအမှတ်(၅၁)၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန

ဖုန်းနံပါတ်-      ၀၆၇-၃၄၃၀၄၆၁, ၀၆၇-၃၄၃၀၂၈၉

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ၊ နေပြည်တော်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(ပခ/၀၂၀)၊ တရားရုံး လမ်း၊ မင်္ဂလာဒီပ ရပ်ကွက်၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ နေပြည်တော်

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-၃၅၁၀၁၅၃

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရုံး

လိပ်စာ- အကွက်အမှတ်(၄၇)၊ သောင်ကြီးမြောက်(၈) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၉၀၁၀၄၀၅

သီလဝါအထူးစီးပွားရေးဇုန်ရုံး

လိပ်စာ- မြေကွက်အမှတ် (၆၄၅/၁)၊ မြိုင်သာယာ၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ သန်လျင်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၅၆-၂၃၃၄၃

လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အကွက်အမှတ်(၄၇)၊ သောင်ကြီးမြောက်(၈) ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၉၆၈၅၄၀၂

ရေွှပြည်သာမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ - အကွက်အမှတ်(၄/က-၁၀)၊ (၆)ရပ်ကွက်၊ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၉၆၁၅၀၈၃

မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အကွက်အမှတ် (၁၆၃၊ ၁၆၄)၊ (၁)ရပ်ကွက် (ရုံးပေါင်းစုံ)၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ် - ၀၁-၆၃၉၄၈၃

ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- တိုက်(၁၀)၊ အခန်းအမှတ် (၀၅)၊ Shop House အိမ်ရာ၊ ရွှေလီလမ်း၊ တောင်ဒဂုံ မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၃၅၀၀၇၅၆

သန်လျင်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- မြေကွက်အမှတ်(၆၄၅/၁)၊ မြိုင်သာယာ၊ (၈)ရပ်ကွက်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ သန်လျင်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၅၆-၂၃၃၄၃

အင်းစိန်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အင်းစိန်စုပေါင်းရုံး၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုလမ်း၊ အင်းစိန် မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- မရှိသေးပါ။

ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(၆-က/၇)၊ သန်လျက်စွန်းလမ်း၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- မရှိသေးပါ။

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(ဒဒ/၁)၊ ၆၅ လမ်း နှင့် အေးမေတ္တာလမ်း ဒေါင့်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်းနံပါတ် - ၀၂-၅၁၅၂၄၂၃

ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(ဒဒ/၁)၊ ၆၅ လမ်း နှင့် အေးမေတ္တာလမ်း ဒေါင့်၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၂-၅၁၅၂၄၆၅

အမရပူရမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(၂/၂၇)၊အောင်မြင့် ကျော်လမ်း(ဗားကရာလမ်း)၊ နယ်မြေ(၄)၊ မှန်တန်းရပ် ကွက်၊ အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၂-၅၆၀၂၄

ကျောက်ဆည်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- (၄)လွှာ၊ စုပေါင်းရုံး၊အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ကြက်မင်းတွန်ရပ်ကွက်၊ ကျောက်ဆည်မြို့နယ်

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၆-၅၀၅၃၀

ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- တတိယအလွှာ၊ စုပေါင်းရုံး (၁)၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၆)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၈၅-၂၂၆၂၃

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(ဌ-၁/၁)၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၈)၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၅၂-၂၃၀၄၃၂

ပဲခူးမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(ဌ-၁/၁)၊ ရပ်ကွက်ကြီး (၈)၊ ဥဿာမြို့သစ်၊ ပဲခူးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၅၂-၂၂၀၁၃၁၆

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(၁၀၄၀/၁၀၄၁)၊ အောင်မေတ္တာ(က)ရပ်ကွက်၊ မြင်းကင်းလမ်း၊ မကွေးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၅၉-၂၃၂၉၁

မကွေးမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(၁၀၄၀/၁၀၄၁)၊ အောင်မေတ္တာ(က)ရပ်ကွက်၊ မြင်းကင်းလမ်း၊ မကွေးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၃-၂၈၆၉၅

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(၆၆၇)၊ တမာပင်ကွင်းလမ်း၊ စည်သူကွင်း(၃)၊ နန္ဒာဝန်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၇၁-၂၄၉၉၇

မုံရွာမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(၆၆၇)၊ တမာပင်ကွင်းလမ်း၊ စည်သူကွင်း(၃)၊ နန္ဒာဝန်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၇၁-၂၆၅၄၀

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(အေ/၃၃၇)၊ ပန်းဆက်(၁၄)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၄၂-၂၃၈၄၂

ပုသိမ်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(အေ/၃၃၇)၊ ပန်းဆက်(၁၄)ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့နယ်

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၄၂-၂၅၀၆၁

ဟင်္သာတမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- စစ်တဲလမ်း၊ ဥယာဉ်တောင်ရပ်ကွက်၊ ဟင်္သာတမြို့နယ်

ဖုန်းနံပါတ်- မရှိသေးပါ။

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(၈၃/၈၄)၊ အနောက်ဆန်းချီတိုးချဲ့ကွက်သစ်၊ ထားဝယ်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၅၉-၂၃၉၂၁

ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(၈၃/၈၄)၊ အနောက်ဆန်းချီတိုးချဲ့ကွက်သစ်၊ ထားဝယ်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၅၉-၂၂၅၉၀

ထားဝယ်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(၈၃/၈၄)၊ အနောက်ဆန်းချီတိုးချဲ့ကွက်သစ်၊ ထားဝယ်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၅၉-၂၃၁၀၂

ကချင်ပြည်နယ်ရုံး

လိပ်စာ- မြေကွက်အမှတ်(၉)၊ တပ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၇၄-၂၀၇၀၅

မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- မြေကွက်အမှတ်(၉)၊ တပ်ကုန်းရပ်ကွက်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၇၄-၂၀၇၀၄

ကယားပြည်နယ်ရုံး

လိပ်စာ- မြေကွက်အမှတ် (၁၆၄/၄၁၂)၊ ပန်ကန်းကျေးရွာ၊ စစ်တပ်တောင်ကွင်း၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ်

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၈၃- ၂၂၂၄၀၁၁

လွိုင်ကော်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- မြေကွက်အမှတ် (၁၆၄/၄၁၂)၊ ပန်ကန်းကျေးရွာ၊ စစ်တပ်တောင်ကွင်း၊ လွိုင် ကော်မြို့နယ်

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၈၃-၂၂၂၄၂၀၂

ကရင်ပြည်နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(ဌ/၁၅)၊ လှာကမြင်ကျေးရွာ၊ ဘားအံမြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၅၈-၈၉၀၄၀၁၆

ဘားအံမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(ဌ/၁၅)၊ လှာကမြင်ကျေးရွာ၊ ဘားအံမြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၅၈-၈၉၀၄၀၁၇

ချင်းပြည်နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(ဈသ/၂၂၀)၊ ဈေးသစ်ရပ်ကွက်၊ မတူပီလမ်း၊ ဟားခါးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၇၁-၂၁၀၈၉

မွန်ပြည်နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(၂၄၅၇)၊ နေကြာလမ်း၊ ဇေယျာသီရိရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၅၇-၂၄၇၅၂

မော်လမြိုင်မြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(၂၄၅၇)၊ နေကြာလမ်း၊ ဇေယျာသီရိရပ်ကွက်၊ မော်လမြိုင်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- မရှိသေးပါ။

သထုံမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- ဘူတာလမ်းနှင့် ရှမ်းစုအလယ်လမ်းဒေါင့်၊ အောက်ကျင်းရပ်ကွက်၊ သထုံမြို့နယ်

ဖုန်းနံပါတ်- မရှိသေးပါ။

ရခိုင်ပြည်နယ်ရုံး

လိပ်စာ- ရဲနွယ်စုရပ်၊ မေယုလမ်းနှင့် ခမောင်းချောင်းကြား၊ စစ်တွေမြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၄၃-၂၂၇၀၂

စစ်တွေမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- ရဲနွယ်စုရပ်၊ မေယုလမ်းနှင့် ခမောင်းချောင်းကြား၊ စစ်တွေမြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၄၃-၂၂၀၈၃

ရှမ်းပြည်နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(၃၁)၊ ထီဖောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၈၁-၂၁၂၅၄၇၄

တောင်ကြီးမြို့နယ်ရုံး

လိပ်စာ- အမှတ်(၃၁)၊ ထီဖောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ တောင်ကြီးမြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၈၁-၂၁၂၅၄၇၄

ပြည်ထောင်စုနယ်မြေ

ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်(နေပြည်တော်ရုံး)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ၊ မင်္ဂလာဒုံ၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)၊ အင်းစိန်၊ ဗိုလ်တထောင်၊ သန်လျင်၊

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး

ပြည်ကြီးတံခွန်၊ ကျောက်ဆည်၊ အမရပူရ၊ ပြင်ဦးလွင်

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး

ပဲခူးမြို့(တိုင်းရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး

မကွေးမြို့(တိုင်းရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး

မုံရွာမြို့(တိုင်းရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ပုသိမ်(တိုင်းရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး)၊ ဟင်္သာတ(မြို့နယ်ရုံး)

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး

ပုသိမ်(တိုင်းရုံး၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန်၊ မြို့နယ်ရုံး)၊ ဟင်္သာတ(မြို့နယ်ရုံး)

ကချင်ပြည်နယ်

မြစ်ကြီးနားမြို့(ပြည်နယ်ရုံး၊မြို့နယ်ရုံး)

ကယားပြည်နယ်

လွိုင်ကော်မြို့(ပြည်နယ်ရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး)

ကရင်ပြည်နယ်

ဘားအံမြို့(ပြည်နယ်ရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး)

မွန်ပြည်နယ်

မော်လမြိုင်မြို့(ပြည်နယ်ရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး)

ရခိုင်ပြည်နယ်

စစ်တွေမြို့(ပြည်နယ်ရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး)

ရှမ်းပြည်နယ်

တောင်ကြီးမြို့(ပြည်နယ်ရုံး၊ မြို့နယ်ရုံး)

Website လိပ်စာ

မရှိပါ

ပူးတွဲ ပုံစံ

ပုံစံ(၃)၊ ပုံစံ(၅)ပုံစံ(၇)