ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ

ပို့ဆောင်ရေး

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ

 

ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို www.motc.gov.mm/my/ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။

 အထူးသတင်း