အများပြည်သူသို့ မြေပုံများရောင်းချခြင်း

သတင်းအချက်အလက်နှင့် မီဒီယာများ

အများပြည်သူသို့ မြေပုံများရောင်းချခြင်း

ဝန်ဆောင်မှုရယူရန် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ

မရှိပါ။

ဝန်ဆောင်ခ

ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးမြေပုံစာအုပ်(မြန်မာ)= ၅၀၀၀ ကျပ်

နေပြည်တော်လမ်းညွှန်မြေပုံ(အင်္ဂလိပ်)              = ၁၀၀၀ ကျပ်

ရန်ကုန်လမ်းညွှန်မြေပုံ(အင်္ဂလိပ်)                      = ၁၀၀၀ ကျပ်

²= ၂၀ မိုင်  မြန်မာပြည်မြေပုံ (မြန်မာ)             =  ၂၅၀၀ ကျပ်

²= ၄၅ မိုင်  မြန်မာပြည်မြေပုံ (မြန်မာ)             =  ၁၀၀၀ ကျပ်

²= ၄၅ မိုင်  မြန်မာပြည်မြေပုံ (အင်္ဂလိပ်)          =  ၁၀၀၀ ကျပ်

လိုအပ်သောစာရွက် စာတမ်းများ

မရှိပါ။

လျှောက်ထားရန်အဆင့်များ

မရှိပါ။

ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ

နေပြည်တော်

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ မောင်းရမ်းကျေးရွာအနီး၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်းနံပါတ်-   ၀၆၇-၃၄၁၃၄၃၃

ရန်ကုန်

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းသွယ် ရန်ကင်း(၇)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်-  ၀၁-၆၆၂၉၃၃

ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မည့်တည်နေရာများ

နေပြည်တော်

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ မြို့ပတ်လမ်း၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ မောင်းရမ်းကျေးရွာအနီး၊ နေပြည်တော်။

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၆၇-၃၄၁၃၄၃၃

ရန်ကုန်

မြေတိုင်းဦးစီးဌာန၊ ပြည်တော်အေးရိပ်သာလမ်းသွယ် ရန်ကင်း(၇)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်မြို့

ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁-၆၆၂၉၃၃

Website လိပ်စာ

www.surveydepartment.gov.mm