လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး - စာရွက်မှတ်တမ်းမှသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဆီသို့................ စန်းစန်းအေး(ကျန်းမာရေးဘောဂဗေဒ)

Ministry of Social Welfare, Relief & Resettlement

Nov 18,2022


Read more

မောရှမ်းမြေဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် သမ/ကျေးလက်လုပ်ငန်းများ

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Aug 30,2022


Read more

လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝများဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် အကျိုးတူကန်ထရိုက်လယ်ယာစနစ် (Contract Firming)

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Aug 23,2022


Read more

မြစိမ်းရောင်ဟု ခေါ်ပါသည် (၃)

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Aug 22,2022


Read more

မြစိမ်းရောင်ဟု ခေါ်ပါသည် (၂)

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Aug 22,2022


Read more

တောင်သူကြီးများ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးရန် လိုအပ်ချက် ဖြည့်ဆည်းပေးမည့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာမြစိမ်းရောင်စီမံကိန်း(MSY)

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Aug 22,2022


Read more

မြစိမ်းရောင်ဟု ခေါ်ပါသည် (၁)

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Aug 19,2022


Read more

စိမ်း၍ မစိမ်းသော မနောမြေ

Ministry of Cooperatives and Rural Development

Aug 08,2022


Read more

စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံဖို့၊ သီးနှံသစ်တောရောနှောစိုက်ပျိုးစို့

Ministry of Natural Resources & Environmental Conservation

Aug 07,2022


Read more