City Development

Document - 9 items


ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ ရန်ကုန်မြို့အဆောက်အဦဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းမူကြမ်း

Publisher: မြို့ပြစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ့၊ ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ
Publication Date:
Page:
Language:မြန်မာ

Building Procedures

Publisher: Yangon City Development Committee
Publication Date:
Page:
Language:မြန်မာ

ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေများ

Publisher: Yangon City Development Committee
Publication Date:November 12, 2018
Page:54
Language:မြန်မာ

Building Rules, Yangon City Development Committee

Publisher: Yangon City Development Committee
Publication Date:August 06, 2014
Page:20
Language:မြန်မာ

City Planning and Land Administration Laws & Regulations, Yangon City Development Committee

Publisher: Yangon City Development Committee
Publication Date:January 23, 2017
Page:139
Language:မြန်မာ