Document

Document - 5 items


ဆိုက်ရောက်ဗီဇာစနစ်

Publisher: MIP
Publication Date:June 19, 2018
Page:0
Language:English

ပြည်ဝင်ဗီဇာအမျိုးအစားအလိုက် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ

Publisher:
Publication Date:June 19, 2018
Page:
Language:English

ပြည်ဝင်ဗီဇာဆိုင်ရာ

Publisher:
Publication Date:June 19, 2018
Page:
Language:English

နေခွင့်သက်တမ်းတိုးခြင်းနှင့် ပြည်ပြန်ဝင်ခွင့်ဗီဇာ ခွင့်ပြုခြင်း

Publisher: MIP
Publication Date:June 19, 2018
Page:0
Language:English

မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အပြန်အလှန် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်ပြုသောနိုင်ငံများ

Publisher: MIP
Publication Date:June 19, 2018
Page:0
Language:English