အချက်အလက်များ

၃၃၀ အချက်အလက်များ


    • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ မဟာဗျူဟာ၊ နည်းဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ (၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အထိ)


      • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 30-09-2020
      • စာမျက်နှာ :30
      • ဘာသာစကား : မြန်မာ
      • Download
    • အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့ နည်းဥပဒေများ


      • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 27-09-2019
      • စာမျက်နှာ :27
      • ဘာသာစကား : မြန်မာ
      • Download
    • Policies and Frameworks for Internet Exchange


      • ထုတ်ဝေသူ :Posts and Telecommunications Department
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 03-11-2020
      • စာမျက်နှာ :5
      • ဘာသာစကား : English
      • Download
    • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ထံတင်သွင်းလျှောက်ထားသော လွှဲအပ်မှုဆိုသည်မှာ


      • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 05-11-2020
      • စာမျက်နှာ :4
      • ဘာသာစကား : မြန်မာ
      • Download
    • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ထံတင်သွင်းလျှောက်ထားသော ပြင်ဆင်မှုဆိုသည်မှာ


      • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 05-11-2020
      • စာမျက်နှာ :4
      • ဘာသာစကား : မြန်မာ
      • Download
    • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ထံတင်သွင်းလျှောက်ထားသော ပြန်လည်သုံးသပ်မှုဆိုသည်မှာ


      • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 05-11-2020
      • စာမျက်နှာ :4
      • ဘာသာစကား : မြန်မာ
      • Download
    • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ထံတင်သွင်းလျှောက်ထားသော အယူခံမှုဆိုသည်မှာ


      • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 05-11-2020
      • စာမျက်နှာ :3
      • ဘာသာစကား : မြန်မာ
      • Download
    • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ အမိန့်အမှတ် ၂၂ / ၂၀၂၀


      • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 27-10-2020
      • စာမျက်နှာ :2
      • ဘာသာစကား : မြန်မာ
      • Download
    • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ ညွှန်ကြားလွှာအမှတ် ၄ /၂၀၂၀


      • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 04-11-2020
      • စာမျက်နှာ :6
      • ဘာသာစကား : မြန်မာ
      • Download
    • အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့ ညွှန်ကြားလွှာအမှတ် ၃ /၂၀၂၀


      • ထုတ်ဝေသူ :အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့
      • ထုတ်ဝေသည့်နေ့  : 21-10-2020
      • စာမျက်နှာ :2
      • ဘာသာစကား : မြန်မာ
      • Download