အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၂၇၉ ခုရှိပါသည်

ဌာနအမည် : မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(လှိုင်းဘွဲ)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၈-၄၅၀၀၁

အီးမေးလ်လိပ်စာ : gadhlaingbwe45001@gmail.com

လိပ်စာ : (ဃ) ရပ်ကွက်၊ ကုန်သည်လမ်း၊ လှိုင်းဘွဲမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(သံတောင်ကြီး)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၄-၄၅၀၀၁

အီးမေးလ်လိပ်စာ : -

လိပ်စာ : အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ သံတောင်ကြီးမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ကော့ကရိတ်)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၈-၄၀၀၃၄၊ ၀၅၈-၄၀၀၃၅

အီးမေးလ်လိပ်စာ : kawkareiktsga@gmail.com

လိပ်စာ : ဒေါနလမ်း၊ အမှတ်(၇)ရပ်ကွက်၊ ကော့ကရိတ်မြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ကြာအင်းဆိပ်ကြီး)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၈-၆၀၀၁၄

အီးမေးလ်လိပ်စာ : -

လိပ်စာ : ဗိုလ်ချုပ်လမ်း၊ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ဖာပွန်)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၈-၂၀၇၀၀၃၂

အီးမေးလ်လိပ်စာ : hpapuntownshipgad2019.mm@gmail.com

လိပ်စာ : ရုံးကြီးလမ်း၊ အမှတ် (၂)ရပ်ကွက်၊ ဖာပွန်မြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(မြဝတီ)၊ ကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၈-၅၀၀၀၃

အီးမေးလ်လိပ်စာ : myawaddygad@gmail.com

လိပ်စာ : ဒိဌာန်အောင်ဘုရားလမ်း၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ မြဝတီမြို့၊ ကရင်ပြည်နယ်။

ဌာနအမည် : စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁၊ ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇

အီးမေးလ်လိပ်စာ : -

လိပ်စာ : စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။

ဌာနအမည် : တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၉ - ၂၀၂၃၅၆၀

အီးမေးလ်လိပ်စာ : tniregiongov@gmail.com

လိပ်စာ : အာဇာနည်လမ်း၊ ခုံဝင်းဒပ်ရပ်၊ ထားဝယ်မြို့၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၅၂-၂၂၀၀၀၉၁ ၊ ၀၅၂-၂၂၀၀၀၉၂

အီးမေးလ်လိပ်စာ : bagoregiongovernment@gmail.com

လိပ်စာ : ရုံးကြီးရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းမဘေး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးမြို့။

ဌာနအမည် : မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၆၃-၂၀၂၈၆၅၆၊ ၀၆၃-၂၀၂၈၃၁၇

အီးမေးလ်လိပ်စာ : info@magwaygov.org

လိပ်စာ : တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၊ ရုံးကြီးလမ်း၊ ဆားရွှေကင်းရပ်ကွက်၊ မကွေးမြို့။

ဌာနအမည် : မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၂ - ၄၀၆၁၄၈၉၊ ၀၂ - ၄၀၆၁၀၈၈

အီးမေးလ်လိပ်စာ : mdyregion.gov@emandalay.gov.mm

လိပ်စာ : ၆၄လမ်း၊ ၂၃×၂၄ကြား၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၁-၂၂၁၀၃၀ ၊ ၀၁-၂၂၁၀၁၇

အီးမေးလ်လိပ်စာ : -

လိပ်စာ : ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံး ၊ ရန်ကုန်လွှတ်တော်ဝင်း၊ ဂိတ်အမှတ်(၄) ၊ အလုံလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့။

ဌာနအမည် : ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၈၁-၂၁၂၅၄၈၂

အီးမေးလ်လိပ်စာ : shanstate.gov.mm@gmail.com

လိပ်စာ : ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၊ အရှေ့မြို့ပတ်လမ်း၊ အိမ်တော်လမ်းနှင့် ရုံးကြီးလမ်းထောင့်၊သစ်တောရပ်ကွက် တောင်ကြီးမြို့။

ဌာနအမည် : မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ် (ရန်ကုန်)

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၁ - ၅၅၄၇၅၂၊ ၀၁ - ၅၄၃၇၄၃

အီးမေးလ်လိပ်စာ : mofr_it_center@mptmail.net.mm

လိပ်စာ : အမှတ် (၂၆ က)၊ စက်မှုလမ်း၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး။

ဌာနအမည် : ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

ဖုန်းနံပါတ် : ၀၄၂ - ၂၅၂၇၇၊ ၀၄၂ - ၂၄၀၀၅

အီးမေးလ်လိပ်စာ : awyregion.gov.mm@gmail.com

လိပ်စာ : မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်းထောင့်၊ အမှတ်(၄) ရပ်ကွက်၊ ပုသိမ်မြို့၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး။