အစိုးရဌာနလမ်းညွှန်

ရလဒ် ၂၈၀ ခုရှိပါသည်
ဌာနအမည်
:
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရုံး
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၆၇-၅၉၁၂၃၉၊ ၀၆၇-၅၉၁၁၉၁ (Fax)
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
unionassembly.ict@pds.hluttaw.mm
လိပ်စာ
:
( E ) ဆောင်၊ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ နေပြည်တော်။
ဌာနအမည်
:
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ရုံး
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၆၇ - ၅၉၁၂၈၀
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
pyithuhluttaw@pyithuhluttaw.gov.mm
လိပ်စာ
:
(C) ဆောင်၊ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ နေပြည်တော်။
ဌာနအမည်
:
ဥက္ကဋ္ဌရုံး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၆၇-၅၉၁၅၆၈
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
speakeroffice@amyotha.hluttaw.mm
လိပ်စာ
:
(J) ဆောင်၊ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ နေပြည်တော်။
ဌာနအမည်
:
ဥပဒေပြုဌာနကြီး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၆၇-၅၉၁၂၁၂
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
legislation@amyotha.hluttaw.mm
လိပ်စာ
:
(J) ဆောင်၊ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ နေပြည်တော်။
ဌာနအမည်
:
သုတေသန၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဌာနကြီး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်
ဖုန်းနံပါတ်
:
၀၆၇-၅၉၁၃၈၀
အီးမေးလ်လိပ်စာ
:
rpir@amyotha.hluttaw.mm
လိပ်စာ
:
(1G) ဆောင်၊ လွှတ်တော်အဆောက်အဦ၊ နေပြည်တော်။