ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်

၃၉ ဝန်ဆောင်မှုများ

စာရင်းရှင်အပ်ငွေလုပ်ငန်း(Current Account)

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ဘဏ်ချေးငွေထုတ်ချေးခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်း (State Fund Account)

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

နိုင်ငံပိုင်စာရင်း (ပြန်တမ်း) မှ ပယ်ဖျက်ပေးခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

နိုင်ငံပိုင်စာရင်း (ပြန်တမ်း) ရေးသွင်းပေးခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

အနည်းဆုံးတန်ဖိုးသတ်မှတ်ပေးခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ရုံးသုံးစက် ပြင်ဆင်စရိတ် တောင်းခံခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

မော်တော်ယာဉ် ပြင်ဆင်စရိတ်တောင်းခံခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating    

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားခြင်း

စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန

Rating