၂၅၅ ကြေငြာချက်များ

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၉)၊ ၀န်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၇)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး(၂၂၁)နေရာအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test)ရေးဖြေ စာမေးပွဲ စာစစ်ဌာန( ၅ ) ခုအတွက် စာဖြေခန်းများလမ်းညွှန်

Posted on May 24, 2019

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁/၂၀၁၉)၊ ၀န်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း (၇)ခုမှ လစ်လပ်ရာထူး(၂၂၁)နေရာအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း (Screening Test)ရေးဖြေ စာမေးပွဲ စာစစ်ဌာန( ၅ ) ခုအတွက် စာဖြေခန်းများလမ်းညွှန်

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၁/၂၀၁၉ ဖြင့်ခေါ်ယူထားသော လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအတွက် ပဏာမအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများနောက်ဆက်တွဲစာရင်း (မကွေး)

Posted on May 24, 2019

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့၊ ကြော်ငြာစာအမှတ်၁/၂၀၁၉ ဖြင့်ခေါ်ယူထားသော လစ်လပ်ရာထူးနေရာများအတွက် ပဏာမအဆင့်စစ်ဆေးခြင်း (Screening Test) အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများနောက်ဆက်တွဲစာရင်း (မကွေး)