၆၅၉ ကြေညာချက်များ

KAMA-3 LOOSE

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on September 11, 2020

Last Number

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on September 11, 2020

Last Number

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on September 11, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် (၆၁) ခု၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား (တတိယအကြိမ်) စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချရန်ကြော်ငြာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on September 11, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီရှိ အရပ်ရပ်အခွင့်အရေးလိုင်စင် (၆၁) ခု၏ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွက် လုပ်ကိုင်ခွင့်များအား (တတိယအကြိမ်) စျေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချရန်ကြော်ငြာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန မှ အသား(ဝက်၊ အမဲ၊ ဆိတ်)ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်အား ဈေးခုံအများစနစ်ဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ‌ကြော်ငြာခြင်း

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ / Posted on September 11, 2020

နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုနှင့်သားသတ်ရုံများဌာန မှ အသား(ဝက်၊ အမဲ၊ ဆိတ်)ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်အား ဈေးခုံအများစနစ်ဖြင့်လျှောက်ထားနိုင်ကြောင်း ‌ကြော်ငြာခြင်း

Last Number

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on September 09, 2020

Last Number

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန / Posted on September 08, 2020