၄၁၄ ကြေညာချက်များ

ဒုတိယဝန်ကြီးများပြောင်းလဲတာဝန်ပေးခြင်း

Posted on November 28, 2019

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်၊ မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနအတွက် လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း

Posted on November 28, 2019

မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်၊ မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းနှင့် မွန်ပြည်နယ်စာစစ်ဌာနအတွက် လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းနှင့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း

Posted on November 28, 2019

မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်းနှင့်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးစာစစ်ဌာနအတွက် လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း

နေပြည်တော်စာစစ်ဌာနအတွက် လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်းနှင့်နေပြည်တော်စာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်

Posted on November 28, 2019

နေပြည်တော်စာစစ်ဌာနအတွက် လျှောက်လွှာမပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်းနှင့်နေပြည်တော်စာစစ်ဌာနအတွက် အသိပေးကြေညာချက်

နေပြည်တော်စာစစ်ဌာနအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း

Posted on November 28, 2019

နေပြည်တော်စာစစ်ဌာနအတွက် ပထမအဆင့် ပဏာမစစ်ဆေးခြင်း ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများစာရင်း