၁၁၉၁ ကြေညာချက်များ

ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (မွန်)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 01, 2021

ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (မွန်)

ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (မကွေး)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 01, 2021

ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (မကွေး)

ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (မန္တလေး)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 01, 2021

ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (မန္တလေး)

ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (ရန်ကုန်)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 01, 2021

ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (ရန်ကုန်)

ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (နေပြည်တော်)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 01, 2021

ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ ခုံအမှတ်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း (နေပြည်တော်)

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၀)အတွက် လျှောက်လွှာတွင် မပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း (မွန်)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 01, 2021

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၀)အတွက် လျှောက်လွှာတွင် မပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း (မွန်)

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၀)အတွက် လျှောက်လွှာတွင် မပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း (မကွေး)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 01, 2021

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၀)အတွက် လျှောက်လွှာတွင် မပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း (မကွေး)

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၀) အတွက် လျှောက်လွှာတွင်မပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း (မန္တလေး)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 01, 2021

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၀) အတွက် လျှောက်လွှာတွင်မပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း (မန္တလေး)

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၀)အတွက် လျှောက်လွှာတွင် မပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း (ရန်ကုန်)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 01, 2021

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၀)အတွက် လျှောက်လွှာတွင် မပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း (ရန်ကုန်)

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၀)အတွက် လျှောက်လွှာတွင် မပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း (နေပြည်တော်)

ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ / Posted on June 01, 2021

ကြော်ငြာစာအမှတ်(၃/၂၀၂၀)အတွက် လျှောက်လွှာတွင် မပြည့်စုံသဖြင့် ခုံအမှတ်မထွက်သူများစာရင်း (နေပြည်တော်)